§ 16-3. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.
Fra samme dato oppheves
 • -
  Forskrift 14. juni 1985 nr. 1410 om arbeid i tanker
 • -
  Forskrift 19. november 1985 nr. 2105 om graving og avstivning av grøfter
 • -
  Forskrift 14. juni 1985 nr. 1157 om arbeid med ioniserende stråling
 • -
  Forskrift 10. september 1982 nr. 1377 om tekniske innretninger
 • -
  Forskrift 1. november 1966 nr. 9192 om førervern på traktor
 • -
  Forskrift 26. april 2005 nr. 362 om asbest
 • -
  Forskrift 4. april 1973 nr. 1 om installasjon av nytt CO₂-anlegg
 • -
  Forskrift 18. april 1974 nr. 3 om snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
 • -
  Forskrift 20. april 1977 nr. 9193 om traktorer
 • -
  Forskrift 29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • -
  Forskrift 25. mai 1977 nr. 2 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v.
 • -
  Forskrift 25. september 1978 nr. 5 om kvilekoier
 • -
  Forskrift 7. desember 1979 nr. 7 om tilsetting av luktestoff til oksygen (odorering) ved sveising, brenning og varmebehandling
 • -
  Forskrift 14. juni 1985 nr. 1411 om arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene
 • -
  Forskrift 26. april 2006 nr. 456 om vern mot støy på arbeidsplassen
 • -
  Forskrift 19. september 1997 nr. 1018 om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
 • -
  Forskrift 15. november 1983 nr. 1674 om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern
 • -
  Forskrift 21. mars 1986 nr. 745 om arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
 • -
  Forskrift 10. januar 1986 nr. 17 om arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet
 • -
  Forskrift 11. april 1986 nr. 870 om lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
 • -
  Forskrift 25. januar 2005 nr. 47 om løselig seksverdig krom i sement
 • -
  Forskrift 14. april 1989 nr. 335 om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
 • -
  Forskrift 11. februar 2009 nr. 162 om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste
 • -
  Forskrift 30. november 1990 nr. 944 om dykking
 • -
  Forskrift 13. februar 1992 nr. 1263 om høytrykksspyling m.m.
 • -
  Forskrift 24. mai 1993 nr. 1425 om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
 • -
  Forskrift 16. september 1994 nr. 876 om førervern på gamle traktorer
 • -
  Forskrift 6. oktober 1994 nr. 972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
 • -
  Forskrift 10. november 1994 nr. 1053 om havnearbeid
 • -
  Forskrift 15. desember 1994 nr. 1259 om arbeid ved dataskjerm
 • -
  Forskrift 16. februar 1995 nr. 170 om arbeidsplasser og arbeidslokaler
 • -
  Forskrift 20. januar 1995 nr. 156 om tungt og ensformig arbeid
 • -
  Forskrift 20. april 1995 nr. 385 om arbeid i kontrollrom
 • -
  Forskrift 25. august 1995 nr. 768 om forplantningsskader og arbeidsmiljø
 • -
  Forskrift 16. desember 1996 nr. 1315 om arbeid ved avløpsanlegg
 • -
  Forskrift 30. juni 2005 nr. 794 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
 • -
  Forskrift 19. desember 1997 nr. 1322 om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen
 • -
  Forskrift 26. februar 1998 nr. 179 om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
 • -
  Forskrift 30. april 1998 nr. 551 om arbeid av barn og ungdom
 • -
  Forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr
 • -
  Forskrift 18. desember 1998 nr. 1206 om gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven § 19
 • -
  Forskrift 14. april 2000 nr. 412 om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften)
 • -
  Forskrift 30. april 2001 nr. 443 om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften)
 • -
  Forskrift 6. juli 2005 nr. 804 om vern mot mekaniske vibrasjoner
 • -
  Forskrift 10. september 2009 nr. 1173 om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste
 • -
  Forskrift 27. april 2010 nr. 605 om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen
 • -
  Forskrift 16. november 2010 nr. 1452 om regionale verneombud for visse bransjer.
 • -
  Forskrift 2. juni 1977 nr. 3219 om maskiner, redskap og verktøy.
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 16-2).