§ 15-3. Krav til personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som stilles til rådighet for arbeidstaker, oppfyller kravene gitt i forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, og dermed er merket med CE-merket. For petroleumsvirksomheten til havs gjelder likevel ikke denne forskrifts § 49 nr. 2, jf. innretningsforskriften § 75 annet ledd.

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern. Arbeidsgiver skal særlig påse at personlig verneutstyr

  • - ikke medfører økt risiko ved bruk
  • - passer eller kan tilpasses arbeidstaker
  • - er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold
  • - at verneutstyret ikke lett antennes eller smelter der det foreligger slik risiko.

Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013).

Det må fra produsenten foreligge en nøyaktig og forståelig brukerinformasjon med norsk tekst. Merking samt produsentens brukerinformasjon gir grunnleggende opplysninger om hvilket funksjonsområde og hvilken verneeffekt det personlige verneutstyret er tiltenkt. Merking som finnes på det personlige verneutstyret, må være forklart i brukerinformasjonen.

Aktuelle hensyn ved valg av personlig verneutstyr kan være

• hvor lenge arbeidstakeren vil være avhengig av å bruke utstyret

• hvilken fysisk arbeidsbelastning arbeidstakeren vil kunne utsettes for

• hvor avhengig arbeidstakeren er av å kunne kommunisere med andre (tale-, høre-og øyekontakt)

• hvor nødvendig det er at arbeidstakeren må være synlig under utførelsen av arbeidet

• om individuell tilpasning er mulig

• om alle vernefunksjoner ivaretas ved behov for samtidig bruk av flere vern