§ 15-3. Krav til personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern. Arbeidsgiver skal særlig påse at personlig verneutstyr
 • -
  ikke medfører økt risiko ved bruk
 • -
  passer eller kan tilpasses arbeidstaker
 • -
  er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold
 • -
  at verneutstyret ikke lett antennes eller smelter der det foreligger slik risiko.
Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes.

Det må fra produsenten foreligge en nøyaktig og forståelig brukerinformasjon med norsk tekst. Merking samt produsentens brukerinformasjon gir grunnleggende opplysninger om hvilket funksjonsområde og hvilken verneeffekt det personlige verneutstyret er tiltenkt. Merking som finnes på det personlige verneutstyret, må være forklart i brukerinformasjonen.

Aktuelle hensyn ved valg av personlig verneutstyr kan være

• hvor lenge arbeidstakeren vil være avhengig av å bruke utstyret

• hvilken fysisk arbeidsbelastning arbeidstakeren vil kunne utsettes for

• hvor avhengig arbeidstakeren er av å kunne kommunisere med andre (tale-, høre-og øyekontakt)

• hvor nødvendig det er at arbeidstakeren må være synlig under utførelsen av arbeidet

• om individuell tilpasning er mulig

• om alle vernefunksjoner ivaretas ved behov for samtidig bruk av flere vern