§ 12-6. Forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare for helseskade

Personer under 18 år skal ikke utføre følgende typer arbeid:
 1. a.
  arbeid som medfører eksponering for ioniserende stråling,
 2. b.
  arbeid i hyperbarisk atmosfære, f.eks. i trykkamre og ved dykking,
 3. d.
  arbeid som medfører eksponering for stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) i en eller flere av følgende fareklasser og farekategorier med en eller flere av følgende faresetninger:
  • -
   akutt giftighet, kategori 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
  • -
   etsende for huden, kategori 1A, 1B eller 1C (H314),
  • -
   brannfarlige gasser, kategori 1 eller 2 (H220, H221),
  • -
   aerosoler, kategori 1 (H222),
  • -
   brannfarlige væsker, kategori 1 eller 2 (H224, H225),
  • -
   eksplosive varer, kategori «Ustabile eksplosive varer», eller eksplosive varer i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200), H201, H202, H203, H204, H205),
  • -
   selvreaktive stoffer og blandinger, type A, B, C eller D (H240, H241, H242),
  • -
   organiske peroksider, type A eller B (H240, H241),
  • -
   spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering, kategori 1 eller 2 (H370, H371),
  • -
   spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering, kategori 1 eller 2 (H372, H373),
  • -
   sensibiliserende ved innånding, kategori 1, underkategori 1A eller 1B (H334),
  • -
   sensibiliserende ved hudkontakt, kategori 1, underkategori 1A eller 1B (H317),
  • -
   kreftfremkallende egenskaper, kategori 1A, 1B eller 2 (H350, H350i, H351),
  • -
   kjønnscellemutagenitet, kategori 1A, 1B eller 2 (H340, H341) og
  • -
   reproduksjonstoksisitet, kategori 1A eller 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
  Dette gjelder enten stoffet eller stoffblandingen er klassifisert i medhold av nevnte forskrift eller ikke,
 4. e.
  arbeid som medfører eksponering for stoffer, stoffblandinger eller prosesser i følgende liste:
  • -
   arbeid som innebærer fremstilling av auramin,
  • -
   arbeid som innebærer eksponering for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som forekommer i sot, tjære eller bek,
  • -
   arbeid som innebærer eksponering for støv, røyk eller tåke som utvikles under røsting og elektrolytisk raffinering av nikkelråstein,
  • -
   arbeid som innebærer fremstilling av 2-propanol ved sterkt sur prosess,
  • -
   arbeid som medfører eksponering for støv fra harde tresorter,
  samt stoffer eller stoffblandinger som frigjøres i disse prosessene,
 5. f.
  arbeid som medfører eksponering for bly og blyforbindelser,
 6. g.
  arbeid som medfører eksponering for asbest og asbestholdig materiale,
 7. h.
  arbeid med framstilling og håndtering av fyrverkeri, samt objekter og maskiner som inneholder sprengstoff,
 8. i.
  arbeid med ville eller giftige dyr,
 9. j.
  arbeid med industriell slakting av dyr,
 10. k.
  arbeid som innebærer håndtering av utstyr til produksjon, oppbevaring eller anvendelse av komprimert, flytende eller oppløste gasser,
 11. l.
  arbeid i tanker, bassenger, reservoarer eller med analyseflasker som inneholder kjemikalier omhandlet i bokstavene d til g,
 12. m.
  arbeid som innebærer fare for sammenbrudd av byggverk eller ras,
 13. n.
  arbeid som innebærer fare for kontakt med høyspent elektrisitet,
 14. o.
  akkordarbeid der tempoet bestemmes av maskiner,
 15. p.
  arbeid som medfører helsefare på grunn av ekstrem kulde eller varme eller på grunn av støy eller vibrasjon,
 16. r.
  arbeid med masseforflytningsmaskiner,
 17. s.
  arbeid med spikerpistoler,
 18. t.
  arbeid med boltpistoler.
 19. u.
  arbeid med væskestråleutstyr med arbeidstrykk over eller lik 250 bar (25 MPa).

Bestemmelsen gir en spesifisert opplisting av arbeid som er forbudt. De generelle kravene i forskriftens § 12-5 «Begrensninger i arbeid av barn og ungdom» vil fange opp arbeid som ikke dekkes av denne opplistingen.

Til bokstav a og bokstav c til g

Personer under 18 år må ikke eksponeres for de farlige påvirkningene som er nevnt i disse bestemmelsene. Forbudet gjelder både når de selv arbeider med farlige påvirkninger, og når de oppholder seg i arbeidslokale hvor andre arbeider med slike påvirkninger. Eksponering kan også skje ved at påvirkninger oppstår i arbeidsprosessen eller fra arbeidsutstyr som brukes i virksomheten.

Til bokstav e

Forbudet gjelder kreftfremkallende stoffer, stoffblandinger eller prosesser. Stoffer og stoffblandinger som frigjøres i prosesser er også omfattet.

Til bokstav m

Arbeid som innebærer fare for sammenbrudd av byggverk eller ras, kan være

 • riving av bygninger eller anlegg
 • montering og demontering av byggelementer som normalt håndteres med løfteinnretning
 • montering og demontering av bærende eller støttende konstruksjoner som inngår i forskaling
 • graving av grøfter eller sjakter
 • bergarbeid