§ 10-7. Krav til programvare og datasystemer

Ved utarbeidelse, valg, innkjøp og endring av programvare og ved fastsettelse av oppgaver som medfører bruk av dataskjerm, skal arbeidsgiveren ta hensyn til følgende faktorer:

  • a) programvaren skal være tilpasset oppgaven som skal utføres, og skal så langt som mulig være på norsk,
  • b) programvaren skal være enkel å bruke og skal eventuelt kunne tilpasses brukerens kunnskaps- og erfaringsnivå, det kan ikke benyttes kvantitative eller kvalitative kontrollinnretninger uten at arbeidstakerne kjenner til dette,
  • c) systemene skal gi arbeidstakerne opplysninger om arbeidets gang,
  • d) systemene skal vise informasjon i et format og tempo som er tilpasset operatørene.