§ 9-2. Tilleggskrav om informasjon til arbeidstakerne

Arbeidsgiveren skal sørge for å informere i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved

  • - arbeid med kjemikalier, jf. kapittel 3
  • - varmt arbeid, jf. kapittel 5
  • - eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7
  • - arbeid med arbeidsutstyr som krever særskilt forsiktighet, jf. kapittel 10
  • - arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14
  • - arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16
  • - arbeid med risiko for å bli utsatt for elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A
  • - sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. kapittel 22
  • - ergonomisk belastende arbeid, jf. kapittel 23
  • - arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A.

0 Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014), 21 juni 2016 nr. 758 (i kraft 1 juli 2016), 17 nov 2016 nr. 1337 (i kraft 1 jan 2017).