§ 2-3. Nasjonale gebyrer

Den som søker godkjenning av et aktivt stoff, eller godkjenning eller registrering av et biocidprodukt, skal betale et gebyr som dekker kostnadene for behandlingen av søknaden. Innehaver av en slik godkjenning eller registrering skal i tillegg betale et årsgebyr som skal dekke kostnadene ved gjennomføring av tilsyn og kontroll med at forskriften her eller vedtak gjort i medhold av forskriften blir overholdt.
Gebyrsatsene samt nærmere regler om gebyrer er fastsatt i vedlegg 1. Miljødirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endringene i kostnadene nevnt i første ledd.
Miljødirektoratet kan årlig endre gebyrsatsene i vedlegg 1 i samsvar med endring i konsumprisindeksen beregnet for perioden 1. oktober til 30. september. Endringen trer i kraft den påfølgende 1. januar.
Når særlige grunner foreligger, kan Miljødirektoratet gjøre unntak fra reglene om gebyrer, herunder gebyrsatsene.