§ 1-1. Biocidforordningen

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013, forordning (EU) nr. 334/2014) om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.