§ 2 A-2. Fremgangsmåte ved varsling

(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt
 1. a.
  til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver
 2. b.
  i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
 3. c.
  i samsvar med varslingsplikt
 4. d.
  via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.
(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet.
(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom
 1. a.
  arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,
 2. b.
  varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og
 3. c.
  arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.
(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.