§ 2 A-6. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

(1) Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
(2) Rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle.
(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde
  1. a.
    en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  2. b.
    fremgangsmåte for varsling
  3. c.
    fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.
(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.