§ 14-7. Utenlandsstasjonert arbeidstaker

(1) Dersom arbeidstaker skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. I tillegg til informasjon som nevnt i § 14-6 skal avtalen minst regulere følgende:
 1. a.
  varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,
 2. b.
  valutaen vederlaget skal utbetales i,
 3. c.
  eventuell kontant- og naturalytelse som er knyttet til utenlandsarbeidet,
 4. d.
  eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise.
(2) Informasjon som nevnt i første ledd bokstavene b og c kan gis i form av en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.