§ 14-7. Arbeidstaker som sendes til utlandet

(1) Dersom arbeidstaker skal arbeide i utlandet i mer enn fire sammenhengende uker, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. I tillegg til informasjon som nevnt i § 14-6 skal avtalen minst regulere følgende:
 1. a.
  hvilke land arbeidet skal utføres i, og varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,
 2. b.
  valutaen vederlaget skal utbetales i,
 3. c.
  eventuelle kontant- og naturalytelser som er knyttet til utenlandsarbeidet,
 4. d.
  vilkårene for arbeidstakerens hjemreise, herunder utgiftsdekning.
(2) Når en norsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting sender ut en arbeidstaker til et annet land innenfor EØS-området, skal informasjonen nevnt i første ledd i tillegg omfatte følgende:
 1. a.
  den lønnen arbeidstaker har krav på etter gjeldende rett i vertslandet,
 2. b.
  eventuelle ytelser som spesifikt vedrører utsendelsen, og eventuelle ordninger for godtgjørelse av utgifter til reise, kost og losji der dette er relevant,
 3. c.
  lenke til det sentrale offisielle nasjonale nettstedet som er etablert i vertslandet etter direktiv 2014/67/EU artikkel 5 andre ledd.
(3) Informasjon som nevnt i første ledd bokstav b og andre ledd bokstav a kan gis i form av en henvisning til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.