§ 1-6. Personer som ikke er arbeidstakere

(1) Følgende personer anses som arbeidstakere etter lovens regler om varsling og helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven:
 1. a.
  elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål,
 2. b.
  vernepliktige,
 3. c.
  sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret,
 4. d.
  innsatte i kriminalomsorgens anstalter,
 5. e.
  pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l.,
 6. f.
  personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere,
 7. g.
  personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak.

Lovens regler om varsling gjelder likevel ikke for personer som nevnt i bokstav d. Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra bestemmelsen i første punktum.

(2) Lovens bestemmelser om arbeidsgiveren gjelder for den som lar personer som nevnt i første ledd utføre arbeid i sin virksomhet.
(3) Departementet kan gi forskrift om i hvilken utstrekning lovens øvrige bestemmelser skal gjelde for personer nevnt i første ledd.