§ 5. Tilsynsmyndighet

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Havindustritilsynet, Miljødirektoratet eller den henholdsvis Arbeidsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet eller Klima- og miljødepartementet bemyndiger, fører tilsyn og er forvaltningsmyndighet innenfor sine respektive myndighetsområder etter forskriften.
Tilsynsmyndighetene kan på sine myndighetsområder fatte de vedtak som hjemmelslovene gir adgang til.