§ 2. EØS-rettsakter tilknyttet forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

Gebyrforordningen til CLP: EØS-avtalen vedlegg II kapitel XV nr. 12zzf (forordning (EU) nr. 440/2010) om gebyrer som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.