CLP-forskriften

DatoFOR-2012-06-16-622
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Publisert2012-06-29 15:10
Ikrafttredelse2012-06-16
Sist endret
FOR-2024-05-02-734
Endrer
FOR-2002-07-16-1139
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1976-06-11-79/§4, lov/1976-06-11-79/§8a, forskrift/1977-08-05-2, forskrift/2017-06-30-1126, lov/2002-06-14-20/§26, lov/2002-06-14-20/§27, lov/2002-06-14-20/§43, forskrift/2003-09-01-1161, lov/2003-12-19-124/§9, forskrift/2003-12-19-1790, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§4-5, lov/2005-06-17-62/§5-4, forskrift/2017-11-30-1863, lov/1974-06-14-39/§11, lov/1974-06-14-39/§11a, lov/1974-06-14-39/§37, lov/1971-05-21-47/§11, lov/1971-05-21-47/§11a, lov/1971-05-21-47/§37, forskrift/2018-11-28-1780,
Rettet2020-02-04 (forordningsdelen endret uten kunngjøring)
KorttittelCLP-forskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet 16. juni 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 tredje ledd, § 27 og § 43 bokstav a og b, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd, § 3-1 tredje ledd, § 4-5 sjette og sjuende ledd og § 5-4 tredje og fjerde ledd, lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 11, § 11a og § 37 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 11, § 11a og § 37.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 30. juni 2017 nr. 1126. Delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. Delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Delegeringsvedtak 30. november 2017 nr. 1863. Delegeringsvedtak 28. november 2018 nr. 1780.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zze (forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 790/2009, forordning (EU) nr. 286/2011, forordning (EU) nr. 618/2012, forordning (EU) nr. 758/2013, forordning (EU) nr. 944/2013, forordning (EU) nr. 487/2013, forordning (EU) nr. 605/2014, forordning (EU) nr. 1297/2014, forordning (EU) 2015/491, forordning (EU) 2015/1221, forordning (EU) 2016/1179, forordning (EU) 2016/918, forordning (EU) 2017/542, forordning (EU) 2017/776, forordning (EU) 2018/669, forordning (EU) 2018/1480, forordning (EU) 2019/521, forordning (EU) 2020/11, forordning (EU) 2020/217, forordning (EU) 2020/1182, forordning (EU) 2020/1676, forordning (EU) 2020/1677, forordning (EU) 2021/643, forordning (EU) 2021/849, forordning (EU) 2021/1962, forordning (EU) 2022/692, forordning (EU) 2023/1434 forordning (EU) 2023/707 og forordning (EU) 2023/1435) og nr. 12zzf (forordning (EU) nr. 440/2010).
Endret ved forskrifter 31 okt 2012 nr. 1022, 15 mars 2013 nr. 284, 6 nov 2013 nr. 1296, 19 des 2013 nr. 1757, 2 juni 2014 nr. 699, 1 sep 2014 nr. 1126, 31 mars 2015 nr. 361, 21 april 2015 nr. 396, 12 juni 2015 nr. 631, 12 des 2015 nr. 1473, 24 sep 2016 nr. 1101, 29 okt 2016 nr. 1263, 8 juli 2017 nr. 1170, 10 okt 2017 nr. 1611, 24 sep 2018 nr. 1406, 1 april 2019 nr. 442, 4 okt 2019 nr. 1312, 15 juli 2020 nr. 1563, 14 des 2020 nr. 2805, 22 mars 2021 nr. 862, 18 jan 2022 nr. 91, 29 mars 2022 nr. 497, 6 mai 2022 nr. 838, 14 des 2022 nr. 2232, 14 nov 2023 nr. 1831, 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024), 2 mai 2024 nr. 734.
Rettelser: 07.02.2013 (forordning), 17.02.2014 (forordning), 23.09.2014 (oppdatert versjon av forordning (EU) nr. 487/2013), 03.07.2015 (rettelse i forordning (EU) nr. 1272/2008), 23.10.2015 (forordningslenke), 25.01.2016 (språklige justeringer i 3 forordninger), 15.12.2016 (ny versjon av forordning (EU) 2016/1179 med vedlegg), 25.08.2017 (ny versjon av forordning (EU) 2016/918), 14.11.2019 (forordningsdelen endret uten kunngjøring), 04.02.2020 (forordningsdelen endret uten kunngjøring).