§ 10. Innleie fra bemanningsforetak

Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er kun tillatt fra foretak som er registrert i henhold til § 6.
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak skjer i overensstemmelse med første ledd.
Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de vedtak ellers som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelsen. Arbeidsmiljøloven § 18-6 (1), (2), (6), (7) og (8) samt § 18-7 og § 18-8 får tilsvarende anvendelse ved tilsyn med bestemmelsen. Petroleumstilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende tilsynsansvar og myndighet.