§ 4. Vilkår for godkjenning

(1) Virksomheten skal legge frem dokumentasjon som viser at den:
 1. a.
  oppfyller vilkårene for registrering og garanti etter § 3 første og andre ledd, og kravet til fast representant etter § 3 tredje ledd hvis bemanningsforetaket er utenlandsk uten fast forretningssted eller hjemsted i Norge,
 2. e.
  har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.
(2) Virksomheten må sørge for at pålagte registreringsplikter i følgende offentlige registre er oppfylt:
 1. a.
  Enhetsregisteret
 2. b.
  Foretaksregisteret
 3. c.
  Merverdiavgiftsregisteret
 4. d.
  Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.
(4) Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om søknad om godkjenning.