§ 2. Hvem loven omfatter

(1) (Arbeidstaker)
Enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen (arbeidstaker), har rett til ferie etter denne lov.
(2) (Arbeidstakere på skip)
For arbeidstakere på skip eller grupper av disse fastsetter Kongen ved forskrift de nærmere regler som er nødvendige på grunn av forholdene i sjøfarten. Forskriften kan fravike reglene i loven her, likevel ikke § 5 nr. 1, 2, 3 og 4 første ledd om feriefritidens lengde og § 10 nr. 2 og 3 om prosentsatsene for feriepenger.
(3) (Svalbard)
Kongen kan ved forskrift bestemme at loven eller deler av den skal få anvendelse på Svalbard. Forskriften kan fravike reglene i loven her.
(4) (Likeverdige ordninger)
Departementet kan bestemme at loven eller enkelte av dens bestemmelser ikke skal gjelde for grupper av arbeidstakere som ved regulativ, tariffavtale eller på annen måte er sikret en ferieordning som etter en helhetsvurdering er minst like fordelaktig som ordningen etter denne lov.
(5) (Utsendte arbeidstakere)