Forslag til nye regler for dykking fra skip

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har sammen utarbeidet forslag til nye regler for dykking fra skip. Bakgrunnen for forslaget er utfordringer ved dagens regulering for innaskjærs dykking.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har i fellesskap sendt på offentlig høring forslag om nye regler for dykking fra skip. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Frist for høringsinnspill var 26. juli 2019.

Se høringsdokumentene på Sjøfartsdirektoratets nettsider

Bakgrunn for høringen

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet erfarer at det i økende grad stilles spørsmål ved om arbeidsmiljøloven gjelder for alle former for dykkevirksomhet. Problemstillingen er særlig aktuell for virksomheter som leverer dykketjenester til havbruksnæringen. 

Det har vært en økning i antall virksomheter som yter servicetjenester til havbruksnæringen. Arbeidet som servicenæringen yter i dag, ble tidligere i stor grad utført av næringen selv. Nye driftsmønster og økt behov for tjenester i havbruksnæringen spesielt, har medført at dykketjenester i større grad enn tidligere kombineres med arbeid om bord på skip. Utviklingen går i retning av at flere virksomheter innretter seg etter sjøfartsregelverkets bestemmelser.

På denne bakgrunn foreslår etatene en presisering av arbeidsmiljølovens virkeområde i arbeidsmiljøloven § 1-2 (2). Samtidig foreslås det nye regler for dykking innen sjøfart. Formålet er å sørge for at all yrkesdykking er underlagt et hensiktsmessig regelverk, samt å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for skipsarbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner, uavhengig av hvor eller hva det dykkes fra.

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har mottatt disse høringsinnspillene:

pdf Abyss Group as.pdf pdf Advokatforeningen.pdf pdf AQS - tillitsvalgte.pdf pdf Byggenæringens Landsforening (BNL).pdf pdf DNMF Norwegian Union of Marine Engineers.pdf pdf EBA.pdf pdf Eirik Silden - tillitsvalgt for dykkere i Subsea 7.pdf pdf Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).pdf pdf Fiskarlaget.pdf pdf Fiskeridirektoratet.pdf pdf Forsvarsdepartementet.pdf pdf Frøygruppen.pdf pdf Helse- og Omsorgsdepartementet.pdf pdf Hovedredningssentralene.pdf pdf Industri Energi - Akva Marine Service.pdf pdf Industri Energi i Abyss Aqua.pdf pdf Industri Energi.pdf pdf Industri og Energi i Frøy Akvaservice.pdf pdf Jan Chr. Warloe 2.pdf pdf Jan Chr. Warloe.pdf pdf Jarl Nygaard - tillitsvalgt nordsjødykkere.pdf pdf Justis- og beredskapsdepartementet.pdf pdf KS Bedrift.pdf pdf Kunnskapsdepartementet.pdf pdf Kystrederiene.pdf pdf Landbruks- og matdepartementet.pdf pdf LO Norge.pdf pdf Lofotdykk Goffeng (hoveddokument).pdf pdf Lofotdykk Goffeng (vedlegg 1).pdf pdf Lofotdykk Goffeng (vedlegg 2).pdf pdf Lofotdykk Goffeng (vedlegg 3).pdf pdf Lofotdykk.pdf pdf Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).pdf pdf Norges Rederiforbund.pdf pdf Norsk Olje&Gass.pdf pdf Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM).pdf pdf Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.pdf pdf Nærings- og Fiskeridepartementet.pdf pdf OffshoreDykkerUnionen (ODU).pdf pdf Petroleumstilsynet.pdf pdf Redningsselskapet.pdf pdf Samferdselsdepartementet.pdf pdf Sekreteriatet for NBU.pdf pdf Sjømat Norge.pdf pdf STAMI.pdf pdf Sysselmannen på Svalbard.pdf pdf TechnipFMC - tillitsvalgt Industri Energi.pdf