Forslag til nye regler for dykking fra skip

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har sammen utarbeidet forslag til nye regler for dykking fra skip. Bakgrunnen for forslaget er utfordringer ved dagens regulering for innaskjærs dykking.

Høringsfristen er 26. juli 2019.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har i fellesskap sendt på offentlig høring forslag om nye regler for dykking fra skip. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet erfarer at det i økende grad stilles spørsmål ved om arbeidsmiljøloven gjelder for alle former for dykkevirksomhet. Problemstillingen er særlig aktuell for virksomheter som leverer dykketjenester til havbruksnæringen. Det har vært en økning i antall virksomheter som yter servicetjenester til havbruksnæringen. Arbeidet som servicenæringen yter i dag, ble tidligere i stor grad utført av næringen selv. Nye driftsmønster og økt behov for tjenester i havbruksnæringen spesielt, har medført at dykketjenester i større grad enn tidligere kombineres med arbeid om bord på skip. Utviklingen går i retning av at flere virksomheter innretter seg etter sjøfartsregelverkets bestemmelser.

På denne bakgrunn foreslår etatene en presisering av arbeidsmiljølovens virkeområde i arbeidsmiljøloven § 1-2 (2). Samtidig foreslås det nye regler for dykking innen sjøfart. Formålet er å sørge for at all yrkesdykking er underlagt et hensiktsmessig regelverk, samt å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for skipsarbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner, uavhengig av hvor eller hva det dykkes fra.

Frist for høringsinnspill er 26. juli 2019.

Se høringsdokumentene på Sjøfartsdirektoratets nettsider