Høyring – forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier i forbindelse med gjennomføring av forordning (EU) 2021/2030 om N.N-dimetylformamid (DMF).

Kva ønskar vi særleg innspel på?

Gjennomføringen av forordning (EU) 2021/2030 om N.N-dimetylformamid (DMF) vil kreve endringar i både REACH-forskrifta og forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Stoffet N.N-dimetylformamid er per dags dato tatt inn i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Grunnet harmonisering med EU sitt kjemikalieregelverk og ingen særnorske krav er det foreslått at det nemnte stoffet blir overførte frå forskrift om tiltaks- og grenseverdier til REACH-forskrifta. Stoffet N.N-dimetylformamid blir dermed foreslått regulert i heilheit under REACH-forskrifta.

I høyringa ønskar vi særleg innspel på dette endringsforslaget.

Status og høyringsfrist

 • Status: Avslutta
 • Høyringsfrist: 17. juni 2022

Kva regelverk er foreslått endra?

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til endringar i

 • REACH-forskriften
 • forskrift om tiltaks og grenseverdier

Bakgrunn og grunngjeving for forslaga til endringar kjem fram av høyringsnotatet.

Høyringsnotat, høyringssvar og høyringsliste

Høyringssvara vil bli publiserte etter kvart som dei kjem inn.

Høyringsinstansar som har gitt svar med merknader:

Høyringsinstansar som har gitt svar, men som ikkje har merknadar til saken:

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Tolletaten

Du kan be om å få sjå dei originale høyringssvara gjennom eInnsyn (einnsyn.no). Oppgi referansenummer 2021/65874.

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Akvaplan-niva
 • Apotekerforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsmiljøskaddes Landsforening
 • Arbejdstilsynet
 • Arbetsmiljöverket
 • Avfall Norge
 • BASF A/S
 • Biltema
 • Borregaard AS
 • Byggenæringens Landsforening
 • Clariant Norge
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Clas Ohlson AS
 • Coop Norge AS
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • DNV GL AS
 • DSO, Norsk Sjøoffiserforbund
 • Elkem ASA
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • Fellesforbundet
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsvaret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Greenpeace
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest
 • Helsedirektoratet
 • Industri Energi
 • Industri Energi
 • Institutt for energiteknikk
 • Jotun AS
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kosmetikkleverandørenes forening
 • KS - Kommunesektorens organisasjon
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartstilsynet
 • Legemiddelverket
 • Lilleborg AS
 • Markedsforbundet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - Nemfo
 • NHO
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Industri
 • Norsk Institutt for Naturforskning
 • Norsk Institutt for Vannforskning
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Murermestres Landsforening
 • Norsk Nuklær Dekommisjonering
 • NOROG - Norsk olje og gass
 • Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - NOFO
 • Norsk Yrkeshygienisk Forening
 • Norske Frisør- og velværebedrifter
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Politiets Fellesforbund
 • Parat
 • Regelrådet for næringslivet
 • Rettspolitisk forening
 • SAFE
 • Samferdselsdepartementet
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjøforsvaret
 • Skanska Norge AS
 • Social och Hälsovårdsministeriet Arbetarskyddavdelningen
 • SMB Norge
 • Spekter - Arbeidsgiverforeningen
 • St. Olavs Hospital HF
 • Standard Norge
 • Stiftelsen Miljømerking i Norge
 • Stiftelsen Norsk Brannvernforening
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tolletaten
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Vinnueftirlitid Ríkisins
 • Virke
 • WWF-Norge
 • Yara Norge AS
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • ØKOKRIM