Forskriftsspeil til opphevede forskrifter

I 2013 ble det innført seks nye arbeidsmiljøforskrifter. Krav fra 42 forskrifter ble tatt inn i det nye regelverket. Her finner du forskriftsspeil som viser hvor kravene i de gamle forskriftene ble plassert i de nye. 

Listen med forskriftsspeilene viser til navn på forskriftene og til Arbeidstilsynets tidligere bestillingsnummer (best.nr.) for forskriftene. Merk at det kan ha vært endringer i arbeidsmiljøforskriftene etter disse forskriftspeilene ble laget i 2013.

Last ned forskriftsspeilene

Arbeid i tanker - best.nr. 114.pdf Graving og avstivning av grøfter - best.nr. 151.pdf Ioniserende stråling - best.nr. 187.pdf Tekniske innretninger - best.nr. 221.pdf Asbest - best.nr. 235.pdf Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslokking - best.nr. 287.pdf Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder - best.nr. 299.pdf Verneombud og arbeidsmiljøutvalg - best.nr. 321.pdf Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning - best.nr. 324.pdf Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i tankene - best.nr. 393.pdf Vern mot støy på arbeidsplassen - best.nr. 398.pdf Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet - best.nr. 404.pdf Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern - best.nr. 441.pdf Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker - best.nr. 462.pdf Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet - best.nr. 466.pdf Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg - best.nr. 468.pdf Stillasforskriften - best.nr. 500.pdf Hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale - Bedriftshelsetjeneste - best.nr. 501.pdf Sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - best.nr. 511.pdf Høytrykksspyling - best.nr. 515.pdf Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen - best.nr. 524.pdf Førervern på gamle traktorer - best.nr. 525.pdf Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen - best.nr. 526.pdf Havnearbeid - best.nr. 527.pdf Arbeid ved dataskjerm - best.nr. 528.pdf Arbeidsplassen og arbeidslokaler - best.nr. 529.pdf Tungt og ensformig arbeid - best.nr. 531.pdf Arbeid i kontrollrom - best.nr. 533.pdf Forplantningsskader og arbeidsmiljø - best.nr. 535.pdf Arbeid ved avløpsanlegg - best.nr. 542.pdf Helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid - best.nr. 547.pdf Biologiske faktorer - best.nr. 550.pdf Varmt arbeid - best.nr. 551.pdf Arbeid av barn og ungdom - best.nr. 554.pdf Bruk av arbeidsutstyr - best.nr. 555.pdf Gebyr for byggesaksbehandling - best.nr. 559.pdf Stoffkartotek - best.nr. 565.pdf Kjemikalieforskriften - best.nr. 566.pdf Vibrasjoner - best.nr. 582.pdf Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste - best.nr. 600.pdf Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen - best.nr. 602 .pdf Regionale verneombud for visse bransjer - best.nr. 603.pdf