Forslag til revidert opplæringsplan: Felles teorimodul for førere av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner (Modul 1)

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endring i opplæringsplanen for førere av  kran, truck og masseforflyttingsmaskiner på høring. Endringene gjelder Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.

Frist for å komme med innspill er 15. januar 2020. 

Høringsliste

Forslaget om endringer er sendt til:

 • tidligere representanter i Arbeidstilsynets «Fagforum for arbeidsutstyr» med vararepresentanter
 • sertifiseringsorganene
 • Samarbeidsrådet
 • andre aktører som har bidratt

Merk at det er åpent for alle til å komme med innspill til forslaget. 

Forslag til revidert opplæringsplan – Modul 1

Arbeidstilsynets forslag til revidert opplæringsplan heter «Modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – Felles teorimodul for førere av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner – 7 timer eller 3 timer e-læring»:

Modul 1 Felles teorimodul til høring.pdf

Høringsfrist

Arbeidstilsynet ønsker innspill til forslaget om endringer innen 15. januar 2020.

Innspill sendes på e-post til: 
solfrid.royset@arbeidstilsynet.no med kopi til
tore.sorhaug@arbeidstilsynet.no

Høringsbrev: Om de forslåtte endringene 

Følgende endringer er gjort:

 • Planen kalles modul 1
 • Modulen kan gjennomføres som e-læring i regi av en sertifisert opplæringsvirksomhet, dvs. som tilbyr alle de fire modulene
 • Prøve i modul 1 tas inn i prøven etter modul 2
 • Forskriftshenvisninger er oppdatert
 • Arbeidstilsynets eierskap er synliggjort

For mange er nok modul 1 den første gangen de hører navnet på aktuelle forskrifter, og første gangen de blir kjent med en del ord og uttrykk som brukes videre i kurset. I tillegg skal eleven få nødvendig forståelse for at det er en betydelig fare å håndtere disse kjøretøyene. Modul 1 skal sikre at alle har gått igjennom det samme stoffet, slik at elevene har et felles grunnlag for resten av kurset.

Modul 1 bidrar til at resten av kurset blir lettere å oppfatte. Og det som er viktig fra modul 1, skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. En hel undervisningstime i modul 2 er avsatt til å gjenta viktig stoff fra modul 1. Det vil si at den teorien fra modul 1 som er nødvendig for å håndtere kjøretøyet, også skal være med i modul 2. Meningen bak modul-oppbygningen er at neste opplæringsmodul skal repetere det viktige for å beherske aktuelt arbeidsutstyr, og gi dypere forståelse for det som er gjennomgått i tidligere moduler.

Denne revisjonen omfatter ikke endring av innholdet i opplæringen. Det nye i revidert modul 1, er at forslaget åpner for at modulen kan gjennomføres som e-læringskurs som kan erstatte klasseromsundervisning. Arbeidstilsynet har vurdert om tilsynet kunne godkjenne e-læringskurs, men har kommet fram til at det vil medføre en administrasjon som ikke er hensiktsmessig. I dag er det den sertifiserte opplæringsvirksomheten som avgjør hvilke lærebøker som de vil bruke. Det er med andre ord den sertifiserte virksomheten som velger læremidlene de vil bruke, herunder også e-læringskurs.

I utkastet til modul 1, som nå sendes på høring, er det gjort følgende endringer, detaljert gjennomgang:

1 Endringer i dokumentet som helhet

 1. Opplæringsplanens nummerering endres fra modul 1.1 til modul 1, siden modul 1.1 kan oppfattes til å være første modul for masseforflyttingsmaskiner.
 2. Arbeidstilsynets eierskap er synliggjort i logo, bunntekster og i revisjonsoversikten.
 3. Nytt kapittel 7 med revisjonsoversikt for modulen.
 4. Forskriftshenvisninger er oppdatert.

2 Endringer i «Kapittel 1. Generelt om opplæringen»

 1. Opplæringens varighet er tilpasset opplæringsformen: som klasseromsundervisning skal opplæringen være på 7 undervisningstimer á 45 minutter, mens som e-læringskurs, skal opplæringen være på minst 3 klokketimer.
 2. Den sertifiserte opplæringsvirksomheten skal bare tilby e-læringskurs fra anerkjente leverandører som tilfredsstiller punktene 1-10.

3 Endringer i «Kapittel 3. Emneliste»

 1. Punkt 7 skriftlig prøve, med avsatt 1 time, er fjernet.

4 Endringer i «Kapittel 5. Vurdering»

 1. Modul 1 avsluttes med at prøven etter modul 2.1 – 2.8 også omfatter de viktige delene fra modul 1, som kan sikre tilstrekkelige kunnskap om riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner.
 2. Det er presisert at kompetansebevis fra gjennomført opplæring for en maskingruppe, er dokumentasjon på gjennomført modul 1.  

Arbeidstilsynet avslutter høringsbrevet med spørsmålet:

«Når forskriften endres f.eks., vil tidligere gjennomført modul 1 være foreldet?»

Arbeidstilsynet mener at dagens opplæringsplaner for modul 2, allerede tar hensyn til denne problemstillingen. Fordi det som er viktig fra modul, 1 skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. Den teorien som er nødvendig å kunne for å håndtere kjøretøyet fra modul 1, skal også være med i modul 2. Derfor mener vi at en skriftlig prøve etter modul 2, kan være tilstrekkelig for å sikre nødvendig kunnskap fra modul 1 også etter endringer i forskriftene. Med andre ord er meningen at modul 2 skal gjennomføres slik at modul 1 ikke trenger å gjentas, selv om det går noen år mellom modul 1 og første maskingruppe, og påbygging av kompetansebeviset med ny maskingruppe.