Forsvarsdepartementets høringssvar på forslag til endringer i vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Forsvarsbygg har gått igjennom foreslåtte endringer i Vedlegg 2: Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper) og fokusert spesielt på biologiske faktorer med merknad D.

Merknad D står for: Registre over arbeidstakere som utsettes for denne biologiske faktoren skal oppbevares i minst 10 år etter siste kjente eksponering.

Vi ser at av nye de biologiske faktorer som nå er merket med merknad D er:

  • Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) – smitterisikogruppe 3.

Vi ser at blant de biologiske faktorer som fra før er merket med merknad D er det biologiske faktorer som både faller inn under smitterisikogruppe 2 og 3:

  • Hepatitt C-virus – smitterisikogruppe 3
  • Hepatitt B-virus – smitterisikogruppe 3
  • Humant gammaherpesvirus 8 – smitterisikogruppe 2
  • Papillomaviridae (F)– smitterisikogruppe 2
  • Polyomaviridae (F) BK and JC virus (Humant polymavirus 1 og 2) – smitterisikogruppe 2
  • Retroviridae (F) Humane immunsviktvirus (HIV), type 1 og 2 3 og D Humane T-cellelymfotropevirus (HTLV), type 1 og 2 3 – smitterisikogruppe 3
  • Uklassifiserte virus Hepatitt delta virus – smitterisikogruppe 2
  • Prioner – alle smitterisikogruppe 3

Vi stiller oss spørsmålet om hvorfor man ikke kjører en konsekvent linje i Vedlegg 2: Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper).

I Vedlegg 2 er det nå biologiske faktorer i både smitterisikogruppe 2 og 3 som har merknad D. Samtidig er det flere biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 (f.eks. covid-19, SARS-CoV-2) som ikke har merknad D, men som faller inn under det generelle kravet til eksponeringsregister, jf. § 31-3. Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer (arbeidstilsynet.no) «Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4 og biologiske faktorer som har anmerkningen D, jf. forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1.»

Hadde det ikke vært lurt å merke alle biologiske faktorer som krever register konsekvent? Sånn som det står i dag skaper det forvirring om enkelte biologiske faktorer i risikogruppe 3 og 4 skal registreres i eksponeringsregisteret eller ikke.

Et forslag er å kun bruke merknad D på eventuelle biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2 som skal inn i eksponeringsregisteret. Alternativt kan man konsekvent merke alle biologiske faktorer som skal inn i eksponeringsregisteret med merknad D uavhengig om disse tilhører smitterisikogruppe, 2, 3 eller 4.