Høyring - forslag til endringar i maskinforskrifta vedlegg XII (forbrenningsmotorar)

På bestilling frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender Arbeidstilsynet på høyring forslag til endringar i maskinforskrifta som gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) 2021/1068. Forordninga skal inkorporerast i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544, og fører til endringar i forskrifta sitt vedlegg XII om overgangsordningar for typegodkjenning av forbrenningsmotorar til ikkje-veggåande mobile maskiner med effektar i storleiken mellom 56 kW til 130kW og over 300 kW.

Status og høyringsfrist

 • Status: Avslutta
 • Høyringsfrist: 14. mars 2022

Kva regelverk er foreslått endra?

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til endringar i forskrift om maskiner i vedlegg XII om forbrenningsmotorar (gjennomføring av forordning 2021/1068).

Bakgrunn og grunngjeving for forslaga til endringar kjem fram av høyringsnotatet.

Høyringsnotat, høyringssvar og høyringsliste

Høyringsinstansar som har gitt svar med merknader:

Høyringsinstansar som har gitt svar, men som ikkje har merknadar til saken:

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kystverket
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens vegvesen

Du kan be om å få sjå dei originale høyringssvara gjennom eInnsyn (einnsyn.no). Oppgi referansenummer 2022/3502.

 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Biltema
 • Clariant Norge
 • Clas Ohlson AS
 • Coop Norge AS
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • Fellesforbundet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsdepartementet
 • Forum for utvikling og miljø
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Greenpeace
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Industri Energi
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kranteknisk forening v/Tekniske Foreningers Servicekontor
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystdirektoratet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Maskingrossisternes Forening
 • Miljødirektoratet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og Ungdom
 • NEMKO
 • NHO Logistikk og transport
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges ingeniørorganisasjon
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Industri
 • Norsk Institutt for Naturforskning
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • NORSKOG
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oljedirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Regelrådet for næringslivet
 • Samferdselsdepartementet
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjøforsvaret
 • Spekter
 • Standard Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Unio
 • Virke
 • WWF-Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • ØKOKRIM