Høringsnotat – forslag til endringer i maskinforskriften

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til endringar i forskrift om maskiner (gjennomføring av forordning 1398/2021).

1. Innledning

På vegne av Arbeids- og sosialdepartementet sender Arbeidstilsynet på høring forslag til endringer i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften). Forslaget innebærer at forordning (EU) 2021/1398 gjennomføres i norsk rett ved inkorporering i maskinforskriften.

Bakgrunnen for forslaget er at forordning (EU) 2017/654 (gjeldende forordning) ikke fullt ut samsvarer med godkjenninger gitt i henhold til FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) forordning nr. 49 og 96. For å sikre samsvar med FNs regelverk på området vil gjeldende forordning måtte endres, og dette gjøres ved at forordning (EU) 2021/1398 endrer forordning (EU) 2017/654 på de punkter det ikke er samsvar.

Kort fortalt omfatter endringsforslaget at godkjenninger gitt etter nevnte FN forordninger skal aksepteres på lik linje med EU-typegodkjenninger. Endringene gjelder motorfamilier drevet med naturgass/biometan (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG), inkludert dobbeltdrivstoffmotorer. Ut fra avgjørelsenes samlede innvirkning på godkjenningsprosessen, vises det til at det bør være typegodkjenningsmyndighetens ansvar å treffe avgjørelsene.

Rent konkret innebærer endringsforslaget tilføyelse av et ledd i gjeldende forordnings artikkel 20 a samt endringer knyttet til vedleggene I, IV, V og XIII. Endringsforslaget får ikke innvirkning på motorens yteevne, eller EU-typegodkjenninger for motortype eller motorklasser godkjent etter forordning 2017/654.

Rettsakten er EØS-relevant, og skal vedtas av EØS-komiteen. Ved vedtak innlemmes forordningen i EØS-avtalen, og Norge er forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. Gjennomføringen foreslås gjennomført ved henvisning i tråd med EØS-avtalen artikkel 7 a.

Det er på dette tidspunkt ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordning 2021/1398. Forslaget om å gjennomføre forordningen i Norge innebærer en harmonisering med EUs maskinregelverk, og ingen særnorske krav.

Maskinforskriften forvaltes av henholdsvis Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Arbeidstilsynet har et koordineringsansvar for forskriften. Høringen er sendt ut i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Endringsforslaget anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

2. Nærmere om forslaget

Forut for forordning (EU) 2021/1389 har det vært diskrepans mellom forordningene UNECE nr. 49 og 96 og forordning 2017/654. For å sikre samsvar har gjeldende forordning måtte oppdateres slik at samsvar sikres. Dette ble gjort ved fastsettelse av forordning 2021/1398.

I forordning 2021/1398 fastsettes to endringer i forordning (EU) 2017/654, henholdsvis ved endring av artikkel 20 a og vedleggene I, IV, V og XIII.

I nevnte artikkel 20 a tilføyes nytt tredje ledd, som sikrer gyldigheten av EU-typegodkjenninger av motor eller motorklasser fastsatt før 24. august 2021, og som omfattet av gjeldende forordning. For de tilfeller innlevert godkjenningssøknad ikke fullt ut samsvarer med motorgruppen som definert i forordning (EU) 2017/656 vedlegg IX, vil godkjenningsmyndigheten kunne velge en alternativ, og hvis nødvendig, en ekstra referansetestmotor for godkjenning og testing. Dette fremgår i ordlyden til punkt 2.6.2 i vedlegg I.

Etter gjeldende regelverk vil verdien av låst teller kunne nullstilles når overvåkingsinnretningene som er relevante for denne telleren, har kjørt minst én full overvåkingssyklus uten å ha oppdaget en funksjonssvikt, og ingen funksjonssvikt som er relevant for denne telleren, er blitt oppdaget i løpet av 40 motordriftstimer siden telleren sist ble holdt på en verdi (feilfri kontroll av NOx) se punkt 11.4.2.1.4. I UNECE nr. 49 er tilsvarende tidsfrist 36 timer. Endringen innebærer at tidsfristen for meddelelse av en EU-typegodkjenning forkortes fra 40 til 36 timer, og utgjør dermed et mindre strengt krav enn etter gjeldende forordning.

I punkt 1, femte ledd i vedlegg V til gjeldende forordning kan maskinprodusenten anmode om at den tekniske instansen unntar driftspunkter fra definerte kontrollområder. Instansen kan innvilge unntaket dersom produsenten kan demonstrere at motoren aldri kan være i drift ved slike punkter uansett hvilken kombinasjon av ikke-veigående mobile maskiner den brukes i. Endringsforordningen åpner for muligheten til å endre driftspunkter fra motorkontrollområdene for utføring av en stasjonær, ikke-veigående testsyklus, noe som til nå ikke har vært mulig.

Gjeldende artikkel 19 til forordning (EU) 2016/1628 samsvarer per dags dato ikke med de generelle og tekniske krav og prøvemetoder som fastsatt i endringsserie 06 til UNECE nr. 49 og endringsserie 05 til nr. 96. For å sikre samsvar foreslås at typegodkjenninger gitt etter nevnte UNECE endringsserier bør anerkjennes slik som tilsvarende EU-typegodkjenninger. Tilsvarende gjelder den lovpålagte merking som følger av forordning 2016/1628, så lenge godkjenningsmyndigheten sikrer at produsenten overholder kravene i artikkel 19. Forordning 2021/1398 åpner dermed for at maskinprodusenter, godkjent etter nevnte endringsserier, bør anmode ansvarlige godkjenningsmyndigheter om å føre tilsyn med deres forpliktelser etter bestemmelsen.

Utslippsgrensene, de generelle og tekniske kravene og testmetodene som fastsatt i endringsseriene 00, 01, 02, 03 og 04 til UNECE nr. 96, samsvarer med tilsvarende EU-typegodkjennelsene meddelt og lovlig merket som

  • påkrevd for trinn I, II, IIIA og IIIB og IV som fastsatt i direktiv 97/68/EF (utslippsgrenser for forurensinger), og for
  • tilsvarende utslippsgrenseverdier for forurensende gasser og partikler for spesialmotorer (SME) for ikke-veigående maskiner omfattet av virkeområdet for i femte og sjette ledd i artikkel 34 i forordning 2016/1628

Typegodkjenninger utstedt for endringsserier under UNECE nr. 96 bør derfor anerkjennes på lik linje med tilsvarende utstedte EU-typegodkjenninger som nevnt i denne punktlisten.

For å sikre en entydig identifikasjon av motoren og overenstemmelse med gjeldende administrative bestemmelser bør motorer, som er markedsført i henhold til endringsseriene 00, 01, 02, 03 og 04 til UNECE nr. 96, ledsages av den relevante overenstemmelsesmeddelelse og supplerende merking i henhold til forordning (EU) 2016/1628 artikkel 31 og 32 nr. 2.

Endringsforordningen får, ut ifra et teknisk synspunkt, ikke innvirkning på motorens yteevne. Typegodkjenninger for motortype eller motorklasser godkjent i henhold til forordning (EU) 2017/654, i dets versjon av 23. august 2021, forblir dermed gyldige.

3. Gjeldende rett

Maskinforskriften er fastsatt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven), lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (produktkontrolloven) og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Forordning (EU) 2017/654 retter seg mot godkjenningsmyndighetene og produsentene. Den inneholder bestemmelser om at bestemte former for dokumentasjon, herunder typegodkjenningssertifikat, skal skje ved bruk av maler som er vedlagt forordningen. Det stilles videre krav til at annen presentasjon av informasjon, skal følge nærmere angitt format.

Gjeldende forordning tar ikke høyde for samsvar med godkjenninger gitt i henhold til FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) forordning nr. 49 og 96.

4. Gjennomføring av delegert Kommisjonsforordning (EU) 2021/1398

Forordningen er EØS-relevant, og vedtatt av EØS-komiteen. Den vil derfor måtte gjennomføres i norsk rett.

Gjeldende forordning (EU) 2017/654 omfattes av EØS-avtalen og er gjennomført i maskinforskriften vedlegg II kap. XXIV nr. 1f.

Maskinforskriftens EØS-hjemmelsfeltet vil måtte oppdateres ved at forordning 2021/1398 innplasseres under punkt 1 f i rekkefølge etter gjeldende endringsforordning, og vil dermed også bli gjort til forskrift gjennom endringen i maskinforskriften.

Endringer i arbeidsmiljøloven eller produktkontrolloven anses ikke nødvendig.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser ved gjennomføring av forordningen

Det er på dette tidspunkt ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordning 2021/1398. Forslaget om å gjennomføre forordningen i Norge innebærer en harmonisering med EUs maskinregelverk, og ingen særnorske krav.

Ut over ordinært regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser verken for det offentlige eller for maskinprodusenter som eventuelt berøres av endringen.

Endringsforordningen foreslår flere lettelser i forhold til gjeldende rettsakt, og endringer antas ikke å medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for berørte maskinprodusenter.

Forslag til endringer i maskinforskriften (endringer i kursiv):

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet [XX] i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-5 nr. 7.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIV nr. 1f (forordning (EU) 2017/654 endret ved forordning (EU) 2018/989 og forordning (EU) 2021/1398).