§ 2. Vurdering av om det foreligger utsending av arbeidstakere

Når det tas stilling til om en arbeidstaker arbeider i et begrenset tidsrom i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. arbeidsmiljøloven § 1-7 første ledd, skal det gjøres en samlet vurdering av arbeidet og arbeidstakers situasjon, hvor blant annet følgende momenter kan inngå:
 1. a.
  om arbeidet blir utført i en begrenset periode i Norge,
 2. b.
  tidspunktet utsendingen ble påbegynt,
 3. c.
  om utsendingen finner sted til et annet land enn der arbeidstakeren vanligvis arbeider,
 4. d.
  om arbeidstakeren returnerer til eller forventes å skulle gjenoppta arbeidet i det landet arbeidstakeren ble utsendt fra,
 5. e.
  typen aktivitet som utføres,
 6. f.
  om utgifter til reise, kost og losji dekkes av den arbeidsgiveren som utsender arbeidstakeren, og i tilfellet hvordan utgiftsdekningen gjennomføres,
 7. g.
  tidligere perioder den samme eller en annen arbeidstaker har vært utsendt for det samme arbeidet.
Når det tas stilling til om en virksomhet driver reell virksomhet i etableringslandet, utover intern forvaltning eller administrasjon, skal det gjøres en samlet vurdering av de aktiviteter som kjennetegner virksomheten, hvor blant annet følgende momenter kan inngå:
 1. a.
  hvor virksomheten har sitt hjemsted og administrasjon, har kontorer, betaler skatter og sosiale avgifter, har fått tildelt driftstillatelse eller er registrert i en yrkessammenslutning,
 2. b.
  hvor arbeidstakeren ansettes og utsendes fra,
 3. c.
  hvilke lands lovgivning som kommer til anvendelse på arbeidsavtaler og kontrakter som virksomheten inngår med sine kunder,
 4. d.
  det sted virksomheten utøver sine viktigste forretningsaktiviteter og har ansatt sitt administrative personale,
 5. e.
  antall utførte oppdrag eller størrelsen på omsetningen i etableringsstaten, men likevel slik at det skal tas hensyn til om virksomheten er nyetablert og dens størrelse.