Regelverket for dykking

Arbeidsmiljøloven setter overordnede krav til arbeidsmiljøet ved dykkeoperasjoner. De mer detaljerte kravene finner du i de seks arbeidsmiljøforskriftene. Internkontrollforskriften og byggherreforskriften har også krav som regulerer dykking.

Arbeidstilsynets kommentarer til regelverket gir deg viktig informasjon om hvordan regelverket skal forstås. Du finner kommentarene under den enkelte paragraf på nettsidene våre om regelverket.

Mer informasjon om arbeidsmiljøforskriftene.

Oppdragsgiver har ansvar ved dykkeoperasjoner

Dykkevirksomheten har ansvar for å ha et fungerende internkontrollsystem, men ved dykkeroppdrag på oppdragsgivers område eller anlegg har også oppdragsgiver et medansvar.

Byggherreforskriften gjelder ved arbeid i tilknytning til bygge- og anleggsarbeid, eksempelvis dykkerarbeid med vedlikehold eller bygging av havbruksanlegg, kaier, broer eller rørledninger. Byggherren har da et selvstendig og overordnet ansvar for sikkerheten.

Både når oppdragsgiver henter inn tilbud og videre i de ulike fasene av oppdraget kan oppdragsgiver stille krav og gi føringer for sikker dykking. Slik har oppdragsgiver reell mulighet til å påvirke dykkevirksomheten. Arbeidstilsynet anbefaler at oppdragsgiver stiller krav til dykkevirksomheten i kontrakten og fastsetter sin rett til å kontrollere dykkearbeidet.

 • Er dykkevirksomheten registrert i Arbeidstilsynets register?
 • Blir det utarbeidet skriftlig arbeidsinstruks for hvert enkelt arbeidsoppdrag?
 • Har de som deltar i dykkeoperasjonen god kjennskap til prosedyrene som brukes?
 • Er det dokumentert at dykkerlege har medvirket ved utarbeidelse og vedlikehold av sikkerhetsprosedyrer og beredskapsplaner?
 • Har virksomheten beregnet hvor mye oksygen som skal være tilgjengelig til bruk i nødsfall?
 • Har arbeidsgiver utstedt egnethetsvurdering for alle som deltar?
 • Er det dokumentert at de som deltar i dykkeoperasjonen er ansatt som arbeidstakere?
 • Har arbeidsgiver tegnet privat yrkesskadeforsikring for alle som deltar?
 • Blir dykkeoperasjonen bemannet med minst 4 personer?
 • Er beredskapsdykkeren fullt oppdresset, (med unntak av dykkermaske/hjelm)?
 • Er det tydelig at dykkevirksomhetens systemer for avvikshåndtering brukes aktivt?
 • Føres det en digital logg over dykkeoperasjoner, inkludert trykk-tid profil for hver dykker?
 • Er det før oppstart av dykkearbeid gjort tilgjengelig en samlet dokumentasjon iht. regelverket?
 • Blir det benyttet kablet talekommunikasjon ned til dykkeren og til beredskapsdykkeren?
 • Har dykker og beredskapsdykker dykkerbevis klasse B og gyldig helseerklæring?
 • Har dykkeleder norsk dykkelederbevis utstedt siste 5 år?
 • Har lineholder god kunnskap om dykking, tilsvarende flere uker med opplæring?
 • Er de skriftlige prosedyrene på et språk som alle forstår?
 • Er arbeidsspråket som brukes forståelig for alle involverte?
 • Har dykkeleder gode språkferdigheter i et skandinavisk språk eller engelsk?
 • Er det i dette arbeidsoppdraget gjennomført beredskapsøvelser der alle har trent på alle de oppgavene de har i en ulykkes- eller faresituasjon?
 • Bruker dykker og beredskapsdykker overflateforsynt dykkerutstyr?
 • Kan det for et tilfeldig utvalg dykkerutstyr dokumenteres at det er vedlikeholdt minimum siste 12 måneder?
 • Hvis det dykkes ifra eller i nærheten av et fartøy, er det sikret at propeller ikke kan komme i drift?
 • Er eventuell kran og løfteutstyr som brukes i dykkeoperasjonen vedlikeholdt og sertifisert, og har kranfører og anhuker (dykker) dokumentert kompetanse?
 • Er det sikret at parallelle operasjoner ikke kan sette dykkeren i fare?

Oversikt over dykkeregelverket

Nedenfor har vi samlet de mest sentrale kravene ved dykkeoperasjoner i en tematisk oversikt.

Krav til planlegging og organisering

Veiledninger:

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Noen ganger utfører flere arbeidsgivere et dykkeoppdrag i fellesskap uten at den ene har styringsrett. Da skal dere utpeke en hovedbedrift som har ansvar for å sikre at alle krav til dykkeoperasjonen er dekket.

Dykkevirksomheten har en betydelig styringsrett og et stort ansvar for å sørge for at sikkerheten er ivaretatt. Ansvaret for å kartlegge farer og problemer som dykkeren kan utsettes for, utarbeide sikkerhetsprosedyrer, og stille riktig dykkerutstyr til rådighet ligger til dykkevirksomheten. Når dykkerens arbeid ledes og kontrolleres av dykkevirksomheten, innebærer dette som klar hovedregel at dykkeren er i et arbeidstakerforhold til dykkevirksomheten som arbeidsgiver. Det er typisk for arbeidstakerforhold at arbeidstaker har plikt til å rette seg etter arbeidsgivers ledelse og kontroll av dykkerarbeidet.

I tilfeller hvor arbeidet er formelt organisert som et oppdragsgiver-oppdragstakerforhold som ikke stemmer med realitetene, kan Arbeidstilsynet skjære igjennom og gi pålegg på bakgrunn av at det foreligger et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold.

Les mer om arbeidsforhold som ansettelse, innleie, arbeidstid og krav til arbeidsforholdet.

Eksempler på unntak fra hovedregelen kan være frivillig arbeid der dykkeren ikke mottar lønn eller annet økonomisk vederlag, sportsdykkeropplæring og sportsdykkerguiding. Dugnad blant sportsdykkere med frivillig oppmøte, og dugnadsoppgaver som opprydning på havbunnen vil normalt vurderes som frivillig arbeid. Dette forutsetter at dugnadsarbeidet ikke medfører håndtering av farlige eller tunge gjenstander, og at det skjer uten økonomisk betaling annet enn dekning av enkelte utgifter.

Les mer om frivillig-arbeid.

Du kan gi tilbakemelding på arbeidsforhold på flere måter:

Det er krav om yrkesskadeforsikring for alle som deltar ved gjennomføring av arbeidsdykking.

Les mer om yrkesskadeforsikring.

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Egnethetsvurdering

Arbeidsgiver skal både påse og skriftlig dokumentere at dykkeleder og annet personell som deltar i dykkeoperasjoner er egnet for oppgaven, etter kravene i forskrift om utførelse av arbeid og internkontrollforskriften. For å dokumentere dette skriftlig kan arbeidsgiver utstede en skriftlig egnethetsvurdering, som bekrefter at alle involverte er egnet for oppgaven de skal gjøre og at de dermed har tillatelse til å delta i dykkeoperasjonen. 

Krav til kompetanse og opplæring

De som deltar i en dykkeoperasjon, må kunne kommunisere på et språk som alle forstår. Dette gjelder også for andre enn dykkere som deltar i dykkeoperasjonen, for eksempel kranfører. Språkkravet gjelder også for skriftlige prosedyrer, planer og instrukser.

Den som skal arbeide som dykkeleder i Norge må kunne kommunisere effektivt med nødetater over telefon i en nødsituasjon. For å kunne arbeide som dykkeleder i Norge må du derfor ha gode språkferdigheter i et skandinavisk språk eller i engelsk.

Kravene til beredskapsplan, nødprosedyrer, beredskapsøvelser og familiarisering er betydelig innskjerpet.

Det er viktig at de som bytter på å arbeide som eksempelvis dykker, beredskapsdykker og lineholder får opplæring og gjennomfører beredskapsøvelser i alle de oppgavene de har i en ulykkes- eller faresituasjon, i alle de forskjellige rollene.

Hver gang det er noen nye i dykkerteamet må alle delta i beredskapsøvelser sammen. Dette gjelder også hver gang dere bytter operasjonsmønster, og minst hvert halvår.

Alle øvelsene skal dokumenteres.

Krav til utstyr

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier:

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Krav til trykkprøving av flaskebanker og pustegassflasker som ikke er bærbare er regulert i regelverk underlagt DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Bærbare pustegassflasker som brukes ved dykking eller til åndedrettsvern skal trykkprøves i henhold til Arbeidstilsynets regelverk. Dette gjelder pustegassflasker «på meis», flasker som dykkeren bærer med seg.

Virksomheten som trykkprøver slike bærbare pustegassflasker må være godkjent av Arbeidstilsynet. Godkjente virksomheter er ansvarlig for at den personen som utfører kontrollen har nødvendig utstyr og kvalifikasjoner. Virksomheter som er godkjent skal ikke sende inn ny søknad hver gang en ny person får opplæring i å kontrollere flasker og flaskeventiler.

Søknad om å bli godkjent som kontrollør og få tildelt et kontrollnummer

Arbeidstilsynet kan gi godkjenning dersom virksomheten har tilsatt en sakkyndig person som er fylt 18 år, og som har gjennomgått kurs etter forskrift om utførelse av arbeid § 25-4. Virksomheter som ønsker å bli godkjent som kontrollør, og få tildelt et kontrollnummer, kan søke til Arbeidstilsynet via eDialog. Vi ber om at dere vedlegger følgende dokumentasjon ved søknaden:

 • Kursbevis eller bevis på bestått kurs etter § 25-4
 • Dokumentasjon som viser at den sakkyndige er tilsatt/ansatt i virksomheten. Dette kan også registreres i AA-registeret.
 • Dokumentasjon som viser at den sakkyndige er fylt 18 år. Dette kan også registreres i AA-registeret.

Mer om regelverket for trykkprøving av bærbare pustegassflasker i forskrift om utførelse av arbeid

Mer om regelverket for trykkprøving av bærbare pustegassflasker i forskrift om administrative ordninger

Mer informasjon om luftforsynt åndedrettsvern

Krav til undervannsarbeid

Ved dykking fra eller ved fartøy i drift kan skipets propell eller vanninntak utgjøre en fare for dykkeren. For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø skal det ikke være mulig at dykkeren blir trukket inn i fartøyets propeller, fremdriftssystemer, vanninntak eller andre systemer.

Dykkefartøy med dynamisk posisjonering skal være beregnet for slik bruk. Fartøyet skal på forhånd utstyres og testes i henhold til relevante industristandarder for dykkefartøy med dynamisk posisjonering.

Dykking dypere enn 50 meter skal bare skje som metningsdykking i samsvar med dykkeregelverket for petroleumsvirksomheten til havs. Dette gjelder også for dykking i trykkammer.

Dykking som skjer langt fra annen infrastruktur er i seg selv en risikofaktor som dere må ta høyde for under planlegging av dykkeoperasjonen. I tillegg kan liten transportkapasitet og lang reisevei kan være kompliserende faktorer for arbeidsdykking på slike steder.

Arbeidstilsynet gir normalt ikke dispensasjon fra regelverket for dykking ved gjennomføring av slike arbeidsoperasjoner.

Regelverket for arbeidsdykking gjelder også ved dykking i basseng. I utgangspunktet må dykkingen organiseres som vanlig dykkerarbeid, men for svømmebasseng og liknende som ikke er dypere enn 6 meter gjelder egne regler.

Regelverket med Arbeidstilsynets kommentar om dykking i basseng

Når det gjelder fridykking i basseng, se avklaring om fridykking i arbeidssammenheng.

Informasjon om frivillig arbeid i basseng finner du i vår veiledning om krav til planlegging og organisering.

Med fri vei til overflaten menes det at dykkeren ikke har noen hindringer rett over seg opp til vannoverflaten. Eksempel på dette er dykking under is, eller når en dykker svømmer under en flytebrygge eller fartøyskrog.

Ved dykking uten fri vei til overflaten skal det benyttes overflateforsynt dykkerutstyr.

Egne regler gjelder for redningsdykkere som utfører livreddende dykking, eller trener på dette, samt ved fritidsdykkeropplæring og fritidsdykkerguiding.

Mer informasjon i forskrift om utførelse av arbeid §26-6

Vi har ikke et eget detaljregelverk for arbeid i trykksatte habitater, pneumatiske senkekasser, trykksatte, men ikke vannfylte tuneller eller liknende. Ta kontakt med arbeidstilsynet ved behov for veiledning om krav til sikkerheten ved slikt arbeid.

Etter Arbeidstilsynets vurdering gjelder ikke forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26 for arbeid som utføres under meget lavt økt omgivende trykk, for eksempel arbeid på trykksatte smitteisolat. Det samme gjelder arbeid i habitater med atmosfærisk trykk, arbeid i undertrykkskammer og liknende.

Ved bruk av verktøy eller arbeidsutstyr gjelder kravene i forskrift om utførelse av arbeid.

Se også arbeidstilsynets veiledninger om bruk av maskiner og bruk av personlig verneutstyr (PVU).

Ved samtidige operasjoner, eksempelvis dykking i nærheten av løfteoperasjoner, eller dykkeoperasjoner med samarbeid med annet personell som kan påvirke dykkerens sikkerhet skal det utarbeides skriftlige prosedyrer og gjennomføres opplæring og trening i dette, for å forhindre feiloperering eller misforståelser.

Ved dykking i nærheten av fjernstyrt undervannsfarkost (inkludert undervannsdroner) er det krav om dykkerbevis klasse B.

Slik søker dere om dispensasjon fra reglene for innaskjærs arbeidsdykking i forskrift om utførelse av arbeid