Regelverket for dykking

Arbeidsmiljøloven setter overordnede krav til arbeidsmiljøet ved dykkeoperasjoner. De mer detaljerte kravene finner du i de seks arbeidsmiljøforskriftene. Internkontrollforskriften og byggherreforskriften har også krav som regulerer dykking.


Arbeidstilsynets kommentarer til regelverket gir deg viktig informasjon om hvordan regelverket skal forstås. Du finner kommentarene under den enkelte paragraf på nettsidene våre om regelverket.

Mer informasjon om arbeidsmiljøforskriftene.

Oppdragsgiver har ansvar ved dykkeoperasjoner

Dykkevirksomheten har ansvar for å ha et fungerende internkontrollsystem, men ved dykkeroppdrag på oppdragsgivers område eller anlegg har også oppdragsgiver et medansvar.

Byggherreforskriften gjelder ved arbeid i tilknytning til bygge- og anleggsarbeid, eksempelvis dykkerarbeid med vedlikehold eller bygging av havbruksanlegg, kaier, broer eller rørledninger. Byggherren har da et selvstendig og overordnet ansvar for sikkerheten.

Både når oppdragsgiver henter inn tilbud og videre i de ulike fasene av oppdraget kan oppdragsgiver stille krav og gi føringer for sikker dykking. Slik har oppdragsgiver reell mulighet til å påvirke dykkevirksomheten. Arbeidstilsynet anbefaler at oppdragsgiver stiller krav til dykkevirksomheten i kontrakten og fastsetter sin rett til å kontrollere dykkearbeidet.

Oversikt over dykkeregelverket

Nedenfor har vi samlet de mest sentrale kravene ved dykkeoperasjoner i en tematisk oversikt.

Krav til planlegging og organisering

Veiledninger:

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Noen ganger utfører flere arbeidsgivere et dykkeoppdrag i fellesskap uten at den ene har styringsrett. Da skal dere utpeke en hovedbedrift som har ansvar for å sikre at alle krav til dykkeoperasjonen er dekket.

Ved dykkeoperasjoner er det som hovedregel et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold mellom dykkevirksomheten og dykkeren. Dykkevirksomheten har en betydelig styringsrett og et stort ansvar for at sikkerheten er ivaretatt. Ansvaret for å kartlegge farer og problemer som dykkeren kan utsettes for, utarbeide sikkerhetsprosedyrer og stille riktig dykkerutstyr til rådighet ligger til dykkevirksomheten. Når dykkerens arbeid på denne måten ledes og kontrolleres av dykkevirksomheten betyr det at dykkeren er i et arbeidstakerforhold til dykkevirksomheten som arbeidsgiver. Arbeidstaker har plikt til å rette seg etter arbeidsgiverens ledelse og kontroll av dykkerarbeidet. Dykkevirksomheten kan derfor ikke organisere seg bort fra sitt arbeidsgiveransvar ved å organisere arbeidet som et oppdragsforhold mellom dykkeren og dykkerselskapet.

Unntak fra dette kan være frivillig arbeid der dykkeren ikke mottar lønn eller annet økonomisk vederlag, sportsdykkeropplæring og sportsdykkerguiding.

Les mer om arbeidsforhold som ansettelse, innleie, arbeidstid og krav til arbeidsforholdet.

Ved frivillig arbeid kan risikoforholdene i dykkerarbeidet likevel medføre et arbeidsgiveransvar. Dette betyr at dykkerklubber som arrangerer dugnad er ansvarlig for at det er organisert på lovlig vis. Dugnad blant sportsdykkere med frivillig oppmøte, og dugnadsoppgaver som opprydning på havbunnen vil normalt vurderes som frivillig arbeid. Dette forutsetter at dugnadsarbeidet ikke medfører håndtering av farlige eller tunge gjenstander, og at det skjer uten økonomisk betaling annet enn dekning av enkelte utgifter.

Les mer om frivillig-arbeid.

Du kan gi tilbakemelding på arbeidsforhold på flere måter:

Det er krav om yrkesskadeforsikring for alle som deltar ved gjennomføring av arbeidsdykking.

Les mer om yrkesskadeforsikring.

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Egnethetsvurdering

Arbeidsgiver skal både påse og skriftlig dokumentere at dykkeleder og annet personell som deltar i dykkeoperasjoner er egnet for oppgaven, etter kravene i forskrift om utførelse av arbeid og internkontrollforskriften. For å dokumentere dette skriftlig kan arbeidsgiver utstede en skriftlig egnethetsvurdering, som bekrefter at alle involverte er egnet for oppgaven de skal gjøre og at de dermed har tillatelse til å delta i dykkeoperasjonen. 

Krav til kompetanse og opplæring

De som deltar i en dykkeoperasjon, må kunne kommunisere på et språk som alle forstår. Dette gjelder også for andre enn dykkere som deltar i dykkeoperasjonen, for eksempel kranfører. Språkkravet gjelder også for skriftlige prosedyrer, planer og instrukser.

Den som skal arbeide som dykkeleder i Norge må kunne kommunisere effektivt med nødetater over telefon i en nødsituasjon. For å kunne arbeide som dykkeleder i Norge må du derfor ha gode språkferdigheter i et skandinavisk språk eller i engelsk.

Kravene til beredskapsplan, nødprosedyrer, beredskapsøvelser og familiarisering er betydelig innskjerpet.

Det er viktig at de som bytter på å arbeide som eksempelvis dykker, beredskapsdykker og lineholder får opplæring og gjennomfører beredskapsøvelser i alle de oppgavene de har i en ulykkes- eller faresituasjon, i alle de forskjellige rollene.

Hver gang det er noen nye i dykkerteamet må alle delta i beredskapsøvelser sammen. Dette gjelder også hver gang dere bytter operasjonsmønster, og minst hvert halvår.

Alle øvelsene skal dokumenteres.

Krav til utstyr

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier:

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

I forskrift om utførelse av arbeid finner du krav til:

Krav til undervannsarbeid

Ved dykking fra eller ved fartøy i drift kan skipets propell eller vanninntak utgjøre en fare for dykkeren. For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø skal det ikke være mulig at dykkeren blir trukket inn i fartøyets propeller, fremdriftssystemer, vanninntak eller andre systemer.

Dykking dypere enn 50 meter skal bare skje som metningsdykking i samsvar med dykkeregelverket for petroleumsvirksomheten til havs. Dette gjelder også for dykking i trykkammer.

Dykking som skjer langt fra annen infrastruktur er i seg selv en risikofaktor som dere må ta høyde for under planlegging av dykkeoperasjonen. I tillegg kan liten transportkapasitet og lang reisevei kan være kompliserende faktorer for arbeidsdykking på slike steder.

Arbeidstilsynet gir normalt ikke dispensasjon fra regelverket for dykking ved gjennomføring av slike arbeidsoperasjoner.

Vi har ikke et eget detaljregelverk for arbeid i trykksatte habitater, pneumatiske senkekasser, trykksatte- men ikke vannfylte tuneller eller liknende. Ta kontakt med arbeidstilsynet ved behov for veiledning om krav til sikkerheten ved slikt arbeid.

Etter Arbeidstilsynets vurdering gjelder ikke forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26 for arbeid som utføres under meget lavt økt omgivende trykk, for eksempel arbeid på trykksatte smitteisolat. Det samme gjelder arbeid i habitater med atmosfærisk trykk, arbeid i undertrykkskammer og liknende.