Statistikk - meldinger om arbeidsrelaterte sykdommer

Arbeidstilsynet mottar meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom i det landbaserte arbeidslivet i Norge. I grafene under presenteres en oversikt over antall meldinger mottatt de siste fem årene. 

Statistikkforsiden viser et utdrag av statistikken, bruk sidevelgeren nederst i vinduet for utfyllende statistikk. Vi anbefaler å vise statistikken i fullskjermvisning. Hold musepekeren over grafene for utfyllende informasjon. «Andre næringer» omfatter næringer med færre enn 5 meldinger for et år. «Andre sykdommer» omfatter diagnoser med færre enn 5 meldinger for et år.

Definisjon

Med «arbeidsrelatert sykdom» menes sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon. Hensikten er at leger skal melde på mistanke om årsakssammenheng. Meldingen innebærer ikke at det er tatt endelig stilling til årsakssammenhengen og krever ingen fullstendig forhåndsutredning.

Lovgrunnlag

Arbeidsmiljølovens § 5-3 Leges meldeplikt pålegger alle leger å melde enhver sykdom som de antar skyldes arbeidet. Melding skal være skriftlig og skjer på skjema AT-0154 B/N «Melding om arbeidsrelatert sykdom».

Les mer om meldeplikten til legene og last ned skjema

Forvaltningsområde og avgrensninger

Arbeidstilsynet fører statistikk over antall meldinger som inntreffer innen Arbeidstilsynets forvaltningsområde og er begrenset til det norske landbaserte arbeidslivet. Meldinger om arbeidsrelatert sykdom innen luftfart, sjøfart, fiske og fangst og på norsk sokkel inngår ikke i statistikken.

Feilkilder og usikkerhet

Arbeidstilsynet erfarer at det er underrapportering av arbeidsrelatert sykdom og tall over meldinger om arbeidsrelatert sykdom kan ikke brukes til å anslå omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge.