Søk om tillatelse til å arbeide med asbest

Alle virksomheter som skal arbeide med asbest eller materialer som inneholder asbest, må ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det er ulovlig for virksomheter å gjøre asbestarbeid uten en slik tillatelse.

Hvem må søke om tillatelse til å arbeide med asbest?

Alle virksomheter som skal rive, reparere eller vedlikeholde asbestholdig materiale, må søke om tillatelse til slikt arbeid fra Arbeidstilsynet. Bare de som har en slik tillatelse, kan arbeide med asbest.  

Send inn søknad

Søk om tillatelse til å arbeide med asbest (altinn.no)

Dere må ha instruks for arbeidet klar før dere sender inn søknaden.

I tillegg kan dere ha behov for å legge ved

 • uttalelse fra verneombud eller representant for de ansatte
 • uttalelse fra arbeidsmiljøutvalg
 • uttalelse fra bedriftshelsetjenesten

Dere finner mer informasjon om vedleggene og innholdet i søknaden nedenfor.

Roller som har tilgang til skjemaer i Altinn

For å kunne sende skjema og lese post fra oss, kan dere ha disse rollene i Altinn:

 • Dere kan ha rollen "utfyller/innsender" for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere kan ha rollen "post/arkiv" for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Gi rettigheter eller tilgang til andre

Personer som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" kan

 • gi rollene "utfyller/innsender" eller "post/arkiv" til andre i virksomheten
 • gi tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste

Les mer om hvordan dere gir tilgang til andre i Altinn (altinn.no)

Få tilgang til et spesifikt skjema eller enkelttjeneste

Hvis personen som skal sende inn skjemaet, ikke har rollene beskrevet over, kan de få tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste. Det er de som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" som kan gi denne tilgangen videre til andre.

Personen som får slik tilgang, får ikke tilgang til innboksen der kvitteringer eller svar kommer.

Følg stegene beskrevet under "Gi tilgang på et spesifikt skjema eller tjeneste" hos Altinn for å gi tilgang (altinn.no)

Hva skal søknaden inneholde?

Det er hovedenheten som skal søke om tillatelse til å arbeide med asbest. Hvis dere har underenheter som også skal arbeide med asbest, må dere legge til disse underenhetene i søknaden. Da vil tillatelsen fra Arbeidstilsynet gjelde for både hovedenheten og for underenhetene.

Både hovedenhet og underenheter vil stå oppført i registeret over virksomheter som har tillatelse til å arbeide med asbest.

Beskriv kort hvilken erfaring dere har med arbeid med asbest. Beskrivelsen kan for eksempel inkludere

 • hvilken type arbeid med asbest dere har erfaring med
 • hvor mange oppdrag dere har hatt siden sist dere fikk tillatelse. Dere trenger ikke oppgi eksakt antall oppdrag.

Dere kan bruke maks 500 tegn.

Hvilken type arbeid søker dere tillatelse til?

I søknaden må dere velge hvilken type arbeid med asbest dere søker om tillatelse til:

 • tillatelse til innvendig og utvendig arbeid
 • tillatelse til utvendig arbeid
 • begrenset tillatelse til sanering av vann- og avløpsrør
 • begrenset tillatelse til enklere håndverkerarbeid (for rørleggere og glassmestere o.l.)

Dere kan bare velge én type arbeid.

Legg ved én instruks for hver type arbeid

Dere skal legge ved én instruks for hver type arbeid dere søker om tillatelse for. Søker dere om tillatelse for både innvendig og utvendig arbeid, skal dere legge ved to instrukser. Instruksen skal være oppdatert.

Instruksen skal beskrive hvordan dere skal håndtere det asbestholdige materialet og hvordan dere skal verne både dere selv og andre mot støv som inneholder asbestfiber. Hva skal instruksen inneholde?

Instruksen skal være tilgjengelig på arbeidsstedet.

Dere skal krysse av for hvilket arbeid dere skal gjøre:

 • innvendig sanering
 • utvendig sanering
 • arbeid med vann- og avløpsrør
 • enklere håndverkarbeid
 • fjerning av forurensede masser
 • helriving av bygg
 • helriving av bygg maskinelt
 • posesanering
 • annet

Dere kan krysse av for flere alternativer.

Dere skal beskrive kort hvordan dere vil organisere og lede arbeidet. Dette kan for eksempel være

I beskrivelsen kan dere gi opplysninger som ikke kommer fram i instruksen. Dere kan bruke maks 500 tegn.

Bekreft at arbeidstakerne har gjennomført opplæring

I søknaden må dere bekrefte at arbeidstakerne har fått opplæring i forkant av arbeidet. Det er bare arbeidstakere med spesiell opplæring som kan jobbe med asbest og asbestholdig materiale.

Opplæringen skal gi arbeidstakerne nødvendig kunnskap og ferdigheter om blant annet forebygging og sikkerhet. Opplæringen skal være tilpasset det arbeidet dere skal gjøre og skal inkludere praktiske øvelser. Hva skal et kurs i asbestsanering inneholde?

Bekreft at dere har rutiner for å gi arbeidstakerne fornyet opplæring regelmessig

Dere skal bekrefte at dere har rutiner som sikrer at arbeidstakerne får fornyet opplæringen regelmessig. Fornyet opplæring bør gis omtrent hvert tredje år. 

Dere må kunne vise fram dokumentasjon på opplæring og fornyet opplæring til Arbeidstilsynet ved et eventuelt tilsyn.

I søknaden må dere bekrefte at arbeidstakerne som skal arbeide med asbest, har hatt egnet helseundersøkelse. Undersøkelsen skal omfatte en røntgenundersøkelse av lungene. 

Dere må kunne vise fram dokumentasjon på gjennomført helseundersøkelse til Arbeidstilsynet ved et eventuelt tilsyn.

Knytt til dere en godkjent bedriftshelsetjeneste

Alle virksomheter som arbeider med asbest og asbestholdig materiale, har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Vi anbefaler at dere bruker verne- og helsepersonellet i bedriftshelsetjenesten til å gjennomføre helseundersøkelser av de ansatte. De kan hjelpe dere i arbeidet med å følge opp helsen til alle arbeidstakerne over tid. Slik sikrer dere at dere har sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med

Ha også jevnlige helseundersøkelser av lunger og luftveier

I tillegg til helseundersøkelse i forkant av arbeidet skal dere sørge for at arbeidstakerne har jevnlige helseundersøkelser av lunger og luftveier.

Dere må legge fram søknaden for verneombudet eller representanten for arbeidstakerne slik at de har mulighet til å komme med en uttalelse. Dersom de har en uttalelse, må dere legge ved den når dere sender inn søknaden.

Hvis dere har et arbeidsmiljøutvalg, skal også de ha mulighet til å komme med en uttalelse til søknaden. Dersom arbeidsmiljøutvalget har en uttalelse, må dere også legge ved den når dere sender inn søknaden.

Dere må legge fram innholdet i søknaden til bedriftshelsetjenesten før dere sender den inn. Dersom bedriftshelsetjenesten har en uttalelse, skal dere legge den ved søknaden.

Virksomheter som arbeider med asbest og asbestholdig materiale, har krav om å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hvordan blir søknaden behandlet og hva slags svar kan dere få?

Målet er at dere skal få svar på søknaden i løpet av 4 uker.

Dere får svar på søknaden i Altinn (altinn.no).

Arbeidstilsynet går gjennom søknaden og gjør vedtak om dere får tillatelse til å arbeide med asbest eller ikke.

Dersom dere ikke fyller vilkårene for tillatelse, vil vi avslå søknaden. 

Hvis søknaden blir avslått, vil dere se i avslaget hva som er grunnen til dette. Dere kan utbedre manglende opplysninger eller dokumentasjon og deretter søke på nytt.

Avslag er enkeltvedtak som dere kan klage på. Da gjelder vanlige saksbehandlingsregler. Slik går dere fram for å klage.

Alle virksomheter som får tillatelse til å arbeide med asbest, får en tillatelse som er gyldig i 3 år.

Alle virksomhetene som har tillatelse, blir oppført i registeret over virksomheter som har tillatelse til å arbeide med asbest.

Arbeidstilsynet kan trekke tilbake tillatelsen hvis dere ikke gjør arbeidet forsvarlig, eller på annen måte handler i strid med regelverket om arbeid med asbest.

Arbeidstilsynet kan kontrollere om dere

 • kan dokumentere at arbeidstakerne har hatt helseundersøkelse
 • kan dokumentere at arbeidstakerne har hatt opplæring
 • utfører arbeidet på en måte som er fullt forsvarlig og i tråd med regelverket

Vi kan trekke tillatelsen tilbake om dette mangler.

Arbeidstilsynet kan komme på tilsyn. Tilsynet kan enten være meldt på forhånd eller det kan være uanmeldt.

Husk å melde fra til Arbeidstilsynet før hvert asbestoppdrag

Dere må melde fra om hvert arbeid med asbest aller asbestholdig materiale til Arbeidstilsynet. Send meldingen så tidlig som mulig, og senest en uke før arbeidet skal starte.

Meld fra til Arbeidstilsynet om arbeid med asbest

Regelverk og mer informasjon

Innholdet i søknaden og krav til tillatelse for å arbeide med asbest i forskrift om utførelse av arbeid § 4-3

Asbest

Sanering av asbest


Konverter denne siden til PDF