Kjøp av dykketjenester

Som oppdragsgiver og kjøper av dykketjenester har du medansvar for sikkerheten i dykkeoperasjoner. Sjekk hvordan du kan følge opp dykkevirksomheter i forkant av dykkeoperasjonen, og underveis i dykkearbeidet. 

Sørg for at du har bestillerkompetanse

Ta kontakt med et rådgivningsselskap eller andre med kompetanse innen arbeidsdykking hvis du har behov for mer kunnskap om oppdragsgivers ansvar for sikkerheten i dykkeoperasjoner.

Sjekk at virksomheten er registrert 

Dykketjenester kan bare utføres av virksomheter som er registrert i Arbeidstilsynets register over dykkervirksomheter.  

Se arbeidstilsynets register over dykkevirksomheter

Arbeidsdykking kan ikke utføres av sportsdykkere.

Sjekk at virksomheten følger regelverket 

Dykkevirksomheten har ansvar for å følge regelverket. Når dykkingen foregår på oppdragsgivers område, har du som oppdragsgiver et medansvar. Hvis dykkerarbeidet er knyttet til bygge- og anleggsarbeid, har du som byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for sikkerheten. 

Still krav om sikker dykking 

Du bør stille krav om sikker dykking, både når du henter inn tilbud, og underveis i dykkeoppdraget. Det gjør at du som oppdragsgiver har en reell mulighet til å påvirke dykkevirksomheten. 

Arbeidstilsynet anbefaler at alle oppdragsgivere stiller krav og legger føringer for sikker dykking i kontrakten, for å tydeliggjøre oppdragsgivers rett til å kontrollere dykkearbeidet. 

Undersøk virksomhetens HMS-arbeid

Oppdragsgivere må undersøke om dykkevirksomheten ivaretar generelle sikkerhets- og vernetiltak (internkontroll)

Dersom dykkearbeidet skjer på oppdragsgivers område eller anlegg, har oppdragsgiver ansvar for samordning av internkontrollen og HMS-arbeidet sammen med dykkevirksomheten. 

Sjekk om dykkerne har gyldig dykkerbevis 

Alle arbeidsdykkere skal ha gyldig dykkerbevis som gjelder arbeidet de skal gjøre. I de fleste tilfeller er det krav om dykkerbevis klasse B. 

Oppdragsgivers sjekkliste for oppfølging av dykkevirksomheter

 • Er dykkevirksomheten registrert i Arbeidstilsynets register?
 • Blir det utarbeidet skriftlig arbeidsinstruks for hvert enkelt arbeidsoppdrag?
 • Har de som deltar i dykkeoperasjonen god kjennskap til prosedyrene som brukes?
 • Er det dokumentert at dykkerlege har medvirket ved utarbeidelse og vedlikehold av sikkerhetsprosedyrer og beredskapsplaner?
 • Har virksomheten beregnet hvor mye oksygen som skal være tilgjengelig til bruk i nødsfall?
 • Er det dokumentert at de som deltar i dykkeoperasjonen er ansatt som arbeidstakere?
 • Har arbeidsgiver tegnet privat yrkesskadeforsikring for alle som deltar?
 • Blir dykkeoperasjonen bemannet slik at det vil være tilstrekkelig i en nødsituasjon, og med minst 4 personer?
 • Er beredskapsdykkeren fullt oppdresset, (med unntak av dykkermaske/hjelm)?
 • Er det tydelig at dykkevirksomhetens systemer for avvikshåndtering brukes aktivt?
 • Føres det en digital logg over dykkeoperasjoner, inkludert trykk-tid profil for hver dykker?
 • Er det før oppstart av dykkearbeid gjort tilgjengelig en samlet dokumentasjon iht. regelverket?
 • Blir det benyttet kablet talekommunikasjon ned til dykkeren og til beredskapsdykkeren?
 • Har dykker og beredskapsdykker dykkerbevis klasse B og gyldig helseerklæring?
 • Har dykkeleder norsk dykkelederbevis utstedt siste 5 år?
 • Har lineholder god kunnskap om dykking, tilsvarende flere uker med opplæring?
 • Er de skriftlige prosedyrene på et språk som alle forstår?
 • Er arbeidsspråket som brukes forståelig for alle involverte?
 • Har dykkeleder gode språkferdigheter i et skandinavisk språk eller engelsk?
 • Er det i dette arbeidsoppdraget gjennomført beredskapsøvelser der alle har trent på alle de oppgavene de har i en ulykkes- eller faresituasjon?
 • Bruker dykker og beredskapsdykker overflateforsynt dykkerutstyr?
 • Kan det for et tilfeldig utvalg dykkerutstyr dokumenteres at det er vedlikeholdt minimum siste 12 måneder?
 • Hvis det dykkes ifra eller i nærheten av et fartøy, er det sikret at propeller ikke kan komme i drift?
 • Er eventuell kran og løfteutstyr som brukes i dykkeoperasjonen vedlikeholdt og sertifisert, og har kranfører og anhuker (dykker) dokumentert kompetanse?
 • Er det sikret at parallelle operasjoner ikke kan sette dykkeren i fare?