Krav til medvirkning ved nybygg eller ombygging

Ved endringer i det fysiske arbeidsmiljøet skal arbeidstakerne medvirke. Det vil si at de må involveres i prosessen. Slik medvirkning fra arbeidstakerne skal dokumenteres når du søker om Arbeidstilsynets samtykke.

Krav til medvirkning

Medvirkningen skal skje via de organene som virksomheten er forpliktet til å ha:

Krav til å dokumentere medvirkningen

Medvirkingen må dokumenteres. Dokumentasjonen for medvirkningen skal

  • være skriftlig
  • bekrefte reell deltakelse i prosessen
  • opplyse om arbeidstakerne har merknader
  • inneholde eventuelle kommentarer eller innsigelser til besluttede planer

Beskriv gjerne også hvordan selve medvirkningsprosessen har foregått. I saker som involverer større virksomheter, bør du legge frem mer utfyllende dokumentasjon på foreliggende prosesser, for eksempel møtereferater og beskrivelser.

For utleiebygg – der leietakerne er kjent og har arbeidstakere – skal medvirkningen dokumenteres for hver enkelt virksomhet. I tillegg skal leietaker – som arbeidsgiver – bekrefte sin medvirkning i prosessen.

Medvirkning som grunnlag for avvik

I noen tilfeller blir arbeidstakernes medvirkning og samtykke brukt som grunnlag for løsninger som avviker fra krav og anbefalinger. I slike tilfeller må det komme tydelig frem

  • at arbeidstakerne er gjort kjent med hva som er gjeldende krav, standard og norm
  • hvilke løsninger og avvik som er valgt
  • at arbeidstakerne og arbeidsgiver likevel ønsker en annen løsning enn standard og norm

Medvirkning og aksept fra arbeidstakerne gir ingen garanti for at Arbeidstilsynet kan vurdere den presenterte løsningen som god nok. I slike tilfeller foretar vi en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidsgivers plikt til å sørge for medvirkning 

Regelverk om medvirkning


Konverter denne siden til PDF