Arbeidsgivers plikt til å sørge for medvirkning

Arbeidsgiver har plikt til å gi den enkelte, berørte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass.

Det er du som arbeidsgiver som har hovedansvaret for arbeidsmiljøet, men du må forebygge helseplager i samarbeid med arbeidstakerne. Arbeidstakernes erfaringer er en viktig ressurs.

På en del områder stiller lovverket egne krav til medvirkning, der ansatte skal være med på å peke ut endringer som er nødvendige for å utvikle eller bedre forholdene. Dette gjelder blant annet ergonomi på arbeidsplassen og ved arbeid i høyden.

Medvirkning er viktig for hvordan tiltakene blir gjennomført og for motivasjon hos de ansatte. Verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU) har formelle roller som skal sikre slik medvirkning. AMU skal for eksempel medvirke ved bygningsmessige arbeider eller andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. Det samme gjelder for verneombudet i virksomheter som ikke har AMU. 

Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning

Arbeidsgiver kan gjøre flere tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning, for eksempel:

 • Informasjons- og kommunikasjonskanaler som medarbeidersamtaler og personalmøter
 • Vernetjeneste med verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Arbeidsmiljøkartlegging: vernerunder, medarbeiderundersøkelser
 • Avvikssystem som verktøy for å melde fra om eget arbeidsmiljø
 • Tilrettelegge for varsling
 • Opplæring som sikrer kunnskap til å bidra til eget arbeidsmiljø
 • Samarbeid med fagforeninger, tillitsvalgte
 • Representant fra de ansatte i styre/råd/utvalg, for eksempel arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Mulige konsekvenser av at arbeidstakere ikke medvirker

 • Mistrivsel
 • Turnover
 • Psykiske og fysiske helseproblemer, spesielt ved store endringer og omstillinger
 • Ulykker
 • Dårlig arbeidsmiljø

Se mer om arbeidstakers plikt til å medvirke

Regelverk

Om samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte i HMS-arbeidet: Arbeidsmiljøloven § 3-1 (1)

Om arbeidsgivers plikt til å ta arbeidstakere eller deres representanter med på råd: Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse kapittel 2

Om arbeidstakers plikt til å medvirke: Arbeidsmiljøloven § 2-3 


Konverter denne siden til PDF