Høyring – Praksisendring i tilgangen for dispensasjon ved bruk av ikkje-forskriftsmessig arbeidsutstyr til personløft, og endring av forskrift om utførelse av arbeid

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til ei praksisendring knytt til dispensasjonstilgangen for bruk av ikkje-forskriftsmessig arbeidsutstyr til personløft, og endring av forskrift om utførelse av arbeid § 18-8 (2), om unntaksvise løft.

Status og høyringsfrist

 • Status: På høyring
 • Høyringsfrist: 30. september 2023

Kva regelverk er foreslått endra?

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til endringar i forskrift om utførelse av arbeid § 18-8 andre ledd.

Bakgrunn og grunngjeving for forslaga til endringar går fram av høyringsnotatet.

Høyringsnotat, høyringssvar og høyringsliste

Du kan be om å få sjå innspela gjennom eInnsyn (einnsyn.no). Oppgi referansenummer 2023/35825

 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Biltema
 • Clas Ohlson AS
 • Coop Norge AS
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • Fellesforbundet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Industri Energi
 • Industri Energi
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kranteknisk forening v/Tekniske Foreningers Servicekontor
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystdirektoratet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Luftfartstilsynet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Maskingrossisternes Forening
 • Miljødirektoratet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og Ungdom
 • NEMKO
 • NHO Logistikk og transport
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges ingeniørorganisasjon
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Industri
 • Norsk Institutt for Naturforskning
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • NORSKOG
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oljedirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Regelrådet for næringslivet
 • Samferdselsdepartementet
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjøforsvaret
 • Spekter
 • Standard Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Unio
 • Virke
 • WWF-Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • ØKOKRIM
 • Arbejdstilsynet
 • Arbetsmiljöverket
 • Social och Hälsovårdsministeriet Arbetarskyddsavdelningen
 • Vinnueftirlitid Ríkisins