§ 4-5. Sertifikat

Samsvar med kravene i § 4-1 til 4-4 skal dokumenteres met et sertifikat utstedt av et sertifiseringsorgan innen EØS som er akkreditert for oppgaven. Dette gjelder ikke dersom produktet omsettes i et mindre antall enn 10.
Sertifikatet skal være på norsk og inneholde informasjon om sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, produktnavnet, produkttypen, materialtyper i lastbærende komponenter og en bekreftelse på at kravene i § 4-1 til § 4-4 og eventuelle relevante standarder er oppfylt. Sertifikatet er gyldig i maksimalt 10 år.
Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning.
Arbeidstilsynet kan kreve å få fremlagt sertifikatet og testrapporten.

Med «sertifiseringsorgan innen EØS som er akkreditert for oppgaven» menes sertifiseringsorgan som er akkreditert av et akkrediteringsorgan som har multilateral avtale (MLA) med European cooperation for Accreditation (EA).

Bestemmelsen åpner for at norske og utenlandske produsenter kan søke om sertifikat hos et sertifiseringsorgan innen EØS og at de således ikke er bundet til å benytte et sertifiseringsorgan som er akkreditert av Norsk Akkreditering.