Produsentforskriften

DatoFOR-2011-12-06-1359
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2011-12-28 14:05
Ikrafttredelse2013-01-01
Sist endret
FOR-2020-06-19-1272
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-3, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§5-4, lov/2005-06-17-62/§5-5, forskrift/2021-06-29-2280,
Rettet2022-03-22 (hjemmel, tegnsetting i lister tilpasset universell utforming)
KorttittelProdusentforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3, § 1-4, § 5-4 og § 5-5.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29 juni 2021 nr. 2280.
EØS-henvisninger: Sendt til notifisering etter lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) § 11, jf. § 10, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF, som endret ved direktiv 98/48/EF).
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1374, 30 des 2013 nr. 1717, 14 jan 2016 nr. 97, 30 des 2013 nr. 1717 som endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1898, 21 juni 2016 nr. 762, 22 des 2016 nr. 1837, 19 juni 2020 nr. 1272 (i kraft 1 juli 2020).
Rettelser: 12.01.2015 (endringer i kapittel 4 tilbakeført), 22.03.2022 (hjemmel, tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).