§ 4-1. Tekniske krav

Stillaser, stiger og midlertidig utstyr for tilkomst og utførelse av arbeid på tak og fasader med tilhørende komponenter skal oppfylle de tekniske kravene i relevante NS-EN standarder eller ha tilsvarende sikkerhetsnivå.

Bestemmelsen omfatter blant annet følgende produkter:

  • Fasadestillaser
  • Hengende stillaser
  • Utkragede stillaser
  • Komponenter til fasadestillaser, hengende stillaser og utkragende stillaser
  • Rullestillaser
  • Stiger og arbeidsbukker
  • Produkter til midlertidig montering på tak og fasader for tilkomst for å utføre arbeid
  • Sikkerhetsnett

Forskriften setter ikke spesifikke krav til hvordan produktene skal konstrueres for å oppnå tilfredsstillende stabilitet, styrke og verneeffekt. Det er utarbeidet en rekke NS-EN-standarder på området. Standarder er frivillig å bruke, men dersom kravene i standardene oppfylles, anses dette som pre-aksepterte løsninger i henhold til forskriftens krav. Dersom det aktuelle produktet ikke produseres i tråd med relevant standard, må det dokumenteres, ved hjelp av beregninger og tester, at produktet har et tilsvarende sikkerhetsnivå.

Produkter som skal monteres permanent på tak og fasader for tilkomst for løpende drift og vedlikehold (eksempelvis for feiing og tilsyn med teknisk anlegg på tak) dekkes ikke av denne bestemmelsen. Slike produkter skal CE-merkes i henhold til kravene i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

Følgende standarder er relevante ved omsetning på det norske markedet:

Produkt (område) Gjeldende standard
Konstruksjonstrevirke NS-EN 338
Korrosjon av metaller og legeringer. Atmosfærisk korrosivitet NS-EN ISO 9223
Anliggende og frittstående stiger

NS-EN 131-1

NS-EN 131-2

NS-EN 131-3

NS-EN 131-4

Teleskopstiger NS-EN 131-6
Mobile stiger med plattform NS-EN 131-7
Koblinger, låsesplinter og fotplater til bruk i forskalling og stillaser – del 1-3

NS-EN 74-1

NS-EN 74-2

NS-EN 74-3

Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer Del 1: Produktspesifikasjon NS-EN 12810-1
Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer Del 2: Spesielle prosjekteringsmetoder NS-EN 12810-2
Utstyr for midlertidige arbeider – del 1: Stillaser, ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler NS-EN 12811-1
Utstyr for midlertidige arbeider – del 2: Informasjon om materialer NS-EN 12811-2
Utstyr for midlertidige arbeider – del 3: Belastningsprøving NS-EN 12811-3
Utstyr for midlertidige arbeider – del 4: Beskyttelsesskjermer for stillaser. Ytelseskrav og konstruksjon NS-EN 12811-4
Prefabrikkerte rullestillaser - del 1: Materialer, mål, dimensjonerende laster og sikkerhets- og ytelseskrav NS-EN 1004-1
Rullestillaser - Regler og retningslinjer for utarbeidelse av en bruksanvisning NS-EN 1004-2
Utstyr for midlertidig sikring av frie kanter – produktkrav – prøvingsmetoder NS-EN 13374
Utstyr for midlertidige arbeider – Sikkerhetsnett – Del 1: Sikkerhetskrav, prøvingsmetoder NS-EN 1263-1
Utstyr for midlertidige arbeider – Sikkerhetsnett – Del 2: Sikkerhetskrav for monteringsgrenser NS-EN 1263-2
Arbeidsbukker NS-EN 14183