§ 2-3. Funksjonssikkerhet

Arbeidsutstyret skal ha betryggende styrke, være av egnet materiale og slik utført at den kan motstå påregnelige påkjenninger, uten at dette fører til endringer som kan medføre fare for skade på liv eller helse.
Dersom det i arbeidsutstyret kan oppstå forhold som medfører fare for skade på liv eller helse, skal den være effektivt sikret mot dette. Om nødvendig skal arbeidsutstyret ha hensiktsmessig varslingsutstyr.
Arbeidsutstyr som brukes i ekstremt miljø eller under ekstreme driftsforhold, skal ha innretninger som sikrer at det fungerer uten fare for skade på liv eller helse.

Før en maskin settes i omsetning skal nødvendig brukerinformasjon, herunder bruksanvisning, gjøres tilgjengelig, se § 8 c) i forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544.