§ 2-24. Brann- og eksplosjonsfarlige maskiner

Maskiner hvor det er fare for brann og eksplosjon, skal oppfylle følgende krav:
 1. a.
  Maskiner skal være laget av materialer som ikke er brennbare.
 2. b.
  Maskiner må være slik innrettet at det ikke dannes farlig statisk elektrisitet.
 3. c.
  Eksplosjonsavlastere skal være slik innrettet at de ikke medfører fare når de åpner seg.
 4. d.
  Hvis det er nødvendig, skal maskinene ha automatisk brannslokkingsutstyr. Før bruk av brannslokkingsanlegg med slokkingsmidler som kan medføre forgiftningsfare, skal det avgis varselsignal.