§ 2-17. Pneumatisk og hydraulisk utstyr

For pneumatiske og hydrauliske arbeidsutstyr skal man særlig ta hensyn til:
 1. a.
  At trykket ikke blir større enn tillatt,
 2. b.
  At trykkfall ikke medfører fare,
 3. c.
  At utstrømmende gass eller væske under trykk ikke medfører fare,
 4. d.
  At utstyret er skjermet mot skadelig påvirkning.

Det er viktig at farlig bevegelse ikke forekommer på grunn av gjenværende overtrykk i for eksempel tilførselsledningen, og at arbeidsutstyret ikke blir stående med trykk etter at utstyret er stanset. Når arbeidsutstyret eller deler av det ikke er i gang, må det om mulig sørges for at tilførselsledningen er trykkløs.

Til bokstav a)

For at man skal forhindre økt trykk, må ledninger og koblinger sikres mot brudd på en betryggende måte og trykk ledes bort ved stans av arbeidsutstyret.

Til bokstav b)

Arbeidsutstyret må sikres mot farlige bevegelser ved trykkfall. Dette kan gjøres ved mekanisk sikring. Arbeidsutstyr som er stanset på grunn av trykksenkning, skal utstyres med innretning som hindrer at arbeidsutstyret starter når trykket øker dersom dette vil medføre fare.

Til bokstav c)

Utstrømmende gass eller væske under trykk kan medføre fare for antennelse, eksplosjon eller mekanisk skade/kjemisk påvirkning.

Til bokstav d)

Ledninger, koblinger og andre deler av trykkpåsatt utstyr skal skjermes mot mekanisk, kjemisk og termisk påvirkning som kan medføre skade på utstyret.