§ 1-2. Virkeområde

Kapittel 2 gjelder for arbeidsutstyr som ikke omfattes av forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner og som brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som kommer inn under arbeidsmiljøloven.
Kapittel 3 gjelder for traktorer som ble levert før 1. september 1964.
Kapittel 4 gjelder stillaser, stiger og konstruksjoner på tak og fasader. Kapitlet gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften § 6 bokstav e.
Kapittel 5 gjelder for enkle trykkbeholdere.