Vedlegg X Samsvarserklæring1

 • 1. Produktmodell/produkt (entydig identifikasjon av produktet; produkt, type-, parti eller serienummer):
 • 2. Navn og adresse til produsenten eller eventuelt produsentens representant:
 • 3. Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar alene.
 • 4. Gjenstand for erklæringen (identifikasjon av produktet som gjør det mulig å spore det; dette kan ved behov omfatte et bilde for å identifisere produktet):
 • 5. Gjenstand for erklæringen beskrevet over er i samsvar med relevante deler av EØS-regelverket:
 • 6. Henvisninger til de relevante harmoniserte standarder som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner det erklæres samsvar med:
 • 7. Dersom det er relevant: Det tekniske kontrollorganet ... (navn, nummer) ... har utført ... (beskrivelse av inngrepet) ... og utstedt sertifikatet:
 • 8. Tilleggsopplysninger:
  Undertegnet for og på vegne av:
  (sted og dato for utstedelse):
  (navn, funksjon) (underskrift):

1 Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer.