Vedlegg VI Modul C1: Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving

 • 1. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produkter er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
 • 2. Produksjon
  Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i forskriften.
 • 3. Produktkontroller
  For hvert produkt som produseres skal produsenten eller noen på produsentens vegne utføre én eller flere prøvinger av en eller flere av produktets egenskaper, for å verifisere at produktene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med tilhørende krav i forskriften. Prøvingene skal utføres under ansvar av et teknisk kontrollorgan som produsenten har valgt.
  Produsenten skal, under det tekniske kontrollorganets ansvar, påføre det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer i produksjonsprosessen.
 • 4. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
 • 4.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent, og som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
 • 4.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell som ikke er en komponent, og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet, som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
  En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.
 • 4.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
 • 5. Representant
  Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.