Forskrift om personlig verneutstyr (PVU)

DatoFOR-2018-06-22-1019
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert2018-06-26 15:35
Ikrafttredelse2018-06-22
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§3-2, lov/1976-06-11-79/§4, lov/1994-06-16-20/§7,
KorttittelForskrift om personlig verneutstyr (PVU)

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-2, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger § 7.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXII nr. 1 (forordning (EU) 2016/425).
Endret ved forskrift 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).