§ 25. Tilsynet med forskriften

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt. Tilsyn skal ikke utføres i arbeidsgivers hjem, med mindre arbeidsgiver samtykker til dette.
Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføring av § 2, § 6, § 7, § 9 til § 16, § 19 og § 23 i denne forskriften. Dette gjelder likevel ikke § 11 tredje ledd.