§ 6. Arbeidsgivers plikter

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver sørge for at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. For å sikre dette skal arbeidsgiver særlig sørge for:
 1. a.
  at arbeidsstedet, arbeidsutstyr og innemiljø ikke medfører uheldige fysiske belastninger,
 2. b.
  at arbeidet søkes utformet slik at det gir muligheter for variasjon,
 3. c.
  at arbeidet blir organisert og tilrettelagt under hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger,
 4. d.
  at arbeidstaker gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon,
 5. e.
  at det, så langt det er mulig, legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,
 6. f.
  at arbeidstaker, så langt det er mulig, beskyttes mot vold og trusler,
 7. g.
  at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og at hans eller hennes integritet og verdighet ikke krenkes,
 8. h.
  at innkvartering som stilles til arbeidstakers disposisjon er forsvarlig utstyrt, innredet og vedlikeholdt,
 9. i.
  at arbeidstakers rett til privatliv respekteres. Arbeidstaker som bor i arbeidsgivers hjem skal ha eget, separat rom.