§ 4-1. Oppnevning og ansettelse av regionale verneombud

Regionale verneombud skal virke i de virksomheter som nevnt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 6.

De regionale verneombudene ansettes i og oppnevnes av Arbeidstilsynet. Før ansettelse skal Arbeidstilsynet innhente tilrådning fra fondsstyret, jf. § 4-2.

De regionale verneombudene oppnevnes for fire år av gangen, og skal virke på heltid.

Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud.

Fondsstyret skal utarbeide generell instruks for utøvelsen av vervet som regionalt verneombud, og kan for øvrig instruere de regionale verneombudene i sitt virke.