§ 2-4. Krav til bedriftshelsetjenestens bistand

Bedriftshelsetjenesten plikter å innrette sin bistand til virksomheten med utgangspunkt i de risikoforhold i virksomheten som har utløst plikt til bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenestens samlede bistand skal ha fokus på det forebyggende arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeidet.
Bedriftshelsetjenestens bistand skal være i samsvar med forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3. Bedriftshelsetjenesten skal herunder bistå arbeidsgiver med de forhold som er listet opp i § 13-2 a–h, og i samarbeid med arbeidsgiver bistå med å utarbeide den dokumentasjonen som følger av § 13-3 a–c.
Bedriftshelsetjenesten skal kunne dokumentere at den bistand som er gitt oppfyller ovennevnte krav, herunder dokumentere hvordan de prioriterer bistanden rettet mot det forebyggende risikobaserte arbeidet i virksomhetene.
Tjenester utover det som følger av første, andre og tredje ledd utgjør tilleggstjenester og må skilles ut som dette. Omfanget av tilleggstjenester skal dokumenteres i skriftlige beskrivelser av leveranser, eventuelt også i kontrakter og fakturaer.

Bedriftshelsetjenesten skal dokumentere at den bistand som gis til virksomhetene tar utgangspunkt i virksomhetens risikoforhold. Den forebyggende bistanden til virksomheten skal prioriteres foran tilleggstjenester.

«Tilleggstjenester» og «annen bistand» er tjenester som ikke er rettet mot arbeidshelse eller forebyggende arbeidsmiljøarbeid, eller ikke inngår i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2. Omfanget av tilleggstjenester skal dokumenteres i skriftlige beskrivelser av leveranser, eventuelt også i kontakter og fakturaer.

Dersom arbeidsgiver ønsker å tilby arbeidstakerne generelle helsetiltak eller annen individrettet oppfølging, faller dette utenfor bedriftshelsetjenesten pålagte oppgaver. Dersom arbeidsgiver likevel velger å bruke bedriftshelsetjenesten til generelle helsetiltak, individrettet oppfølging, som for eksempel helsescreening, generelle helsekontroller, livsstilsveiledning, o.l., skal bedriftshelsetjenesten informere om at dette ikke inngår i de lovpålagte oppgavene og må avgrense dette fra bedriftshelsetjenestens primære arbeid.