§ 15-1. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 14-1).