§ 10-2. Kontrollstempel

En virksomhet som er godkjent som kontrollør, skal ha kontrollstempel med eget kontrollnummer. Arbeidstilsynet tildeler og fører fortegnelse over kontrollnumrene.

Arbeidstilsynet kan trekke tilbake godkjenningen og kontrollstemplet dersom bestemmelsene i forskriften her kapittel 10 og i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 25, ikke blir overholdt.

Ved opphør av virksomhet skal det gis melding til Arbeidstilsynet om at kontrollnummeret ikke lenger er i bruk.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 9-2), 30 des 2013 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1883 (i kraft 1 jan 2015).