§ 17. Klage

Vedtak truffet av det lokale arbeidstilsynet kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet. Vedtak truffet av Miljødirektoratet kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Vedtak truffet av Havindustritilsynet kan påklages til Energidepartementet.