Deklareringsforskriften

DatoFOR-2015-05-19-541
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert2015-05-29 15:00
Ikrafttredelse2015-06-01
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§5-4, lov/2005-06-17-62/§18-3, lov/2002-06-14-20/§27, lov/1971-05-21-47/§37, lov/1976-06-11-79/§4, lov/1976-06-11-79/§8a, forskrift/1977-08-05-2, forskrift/1986-05-16-1094,
Rettet2024-01-26 (departementstilhørighet)
KorttittelDeklareringsforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet 19. mai 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-4 tredje ledd og § 18-3, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 27, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer § 37 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094.
Endret ved forskrifter 23 mai 2016 nr. 523, 27 aug 2018 nr. 1275, 27 okt 2023 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2024), 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).
Rettet 26.01.2024 (departementstilhørighet).